-

Politika privatnosti

Interaktivna usluga koju pruža Internet marketing d.o.o. (dalje u tekstu: rabaho.com) putem internetske stranice www.rabaho.com koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice www.rabaho.com smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni s ovdje navedenim Uslovima korištenja/Uslovima prodaje/Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Uslovi korištenja odnose se na korištenje internet stranice www.rabaho.com od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ove internet stranice nakon upoznavanja s Uslovima korištenja, smatra se da su korisnici saglasni s ovdje iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s tim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža rabaho.com. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane rabaho.com, pa iz toga razloga rabaho.com ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane rabaho.com.

Korisnik je saglasan s time da pristup internet stranici www.rabaho.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran rabaho.com. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način, kako neposredno tako i posredno, koristi ili je koristila usluge rabaho.com.

Rabaho.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranice. Isto tako, rabaho.com može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, te može promijeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Rabaho.com zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informisani o eventualnim promjenama.

U slučaju da dođe do promijene Uslova korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti našu internetsku stranicu, smatra se da prihvata Uslove korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uslova korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskoj stranici www.rabaho.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uslova, predmetne internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevaće se kao prihvatanje tih promjena.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.rabaho.com isključivo u skladu s propisima Bosne i Hercegovine, kao i s opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetske stranice www.rabaho.com, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Rabaho.com isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetske stranice www.rabaho.com.

Korištenjem internetske stranice www.rabaho.com od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetske stranice www.rabaho.com mora biti u skladu s ovim Uslovima korištenja. Korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, na primjer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Rabaho.com zadržava diskreciono pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja rabaho.com objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetske stranice www.rabaho.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija rabaho.com.

Rabaho.com zadržava diskreciono pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici www.rabaho.com vlasništvo su rabaho.com te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava te nosioca prava na žigove i/ili dizajnu, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Rabaho.com je takođe nosioc autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.rabaho.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ove internetske stranice bez pismenog odobrenja rabaho.com. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.rabaho.com, u cjelini ili djelimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internetske stranice www.rabaho.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internetskoj stranici www.rabaho.com postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga rabaho.com nije u obavezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetske stranice www.rabaho.com, korisnik garantuje da je nositelj prava na tim materijalima dao rabaho.com pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo/licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korištenje internetske stranice www.rabaho.com isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Rabaho.com, kao nijedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuje ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako rabaho.com nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da rabaho.com nije odgovorna za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Rabaho.com ni u kojem slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetske stranice www.rabaho.com djelimično ili u potpunosti.

Rabaho.com nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu www.rabaho.com. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uslovima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Rabaho.com može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internetskoj stranici www.rabaho.com, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uslova korištenja tako i poštivanje pozitivnih propisa Bosne i Hercegovine. Shodno tome rabaho.com zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chat-a, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga rabaho.com može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto rabaho.com obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskoj stranici www.rabaho.com, rabaho.com nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kojem djelu internetske stranice www.rabaho.com, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskoj stranici www.rabaho.com, smatra se da korisnik daje rabaho.com pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom rabaho.com, njene filijale, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetske stranice www.rabaho.com od strane korisnika.
Rabaho.com može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Rabaho.com ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskoj stranici www.rabaho.com, postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Rabaho.com nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internetskoj stranici www.rabaho.com.

Rabaho.com se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.rabaho.com. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti rabaho.com.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.rabaho.com smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja u potpunosti pročitao.

Voditelj prodavnice, a u isto vrijeme prodavač je preduzeće:

Internet Marketing d.o.o.

Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka

JIB: 4403589510005

PIB: 403589510005

Kvalitetni i jedinstveni proizvodi po sjajnim cijenama.

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o najnovijim ponudama na Rabaho!

icon-safe-shopping
Sigurna kupovina

Da bismo obradili vašu narudžbu upotrebljavamo najbolje sigurnosne mjere, kako bi osigurali da su vaši podaci koje upišete pri narudžbi sigurno pohranjeni.

icon-shipping
Pouzdana isporuka

Snosimo odgovornost za sigurnu isporuku proizvoda na vašu adresu u ispravnom stanju.

icon-package
Vrijeme isporuke 24h

Naručene proizvode isporučujemo u najkraćem periodu od jednog dana od primanja uplate.

icon-list
Visoka procjena kvaliteta

Proizvod je napravljen od materijala visoke kvalitete, koji omogućavaju jednostavnu i sigurnu uporabu proizvoda.

icon-heart
Garancija na proizvod

Garancija i rok za vraćanje novca važe 44 dana. U tom periodu mi vam vraćamo novac ako slučajno sa proizvodom ne budete zadovoljni.