-

Privaatsuspoliitika

Net Sales Ltd (edaspidi: rabaho.com) poolt pakutavad interaktiivsed teenused www.rabaho.com veebilehe kaudu hõlmavad sisuhaldust, finantstehinguid, organiseerimist ning vahendust ja teenuseid Interneti vahendusel.

Veebilehte www.rabaho.com kasutades loetakse, et te olete täielikult kursis ning nõustute Kasutustingimustega / Müügitingimustega / Mitteavaldamise lepinguga. Kui te ei ole nõus nimetatud tingimustega ning ei kinnita seda, palun ärge kasutage seda veebilehte.

Kasutustingimused rakenduvad kasutajale veebilehe www.rabaho.com kasutamisel. Pärast kasutustingimustega tutvumist veebilehe edasisel kasutamisel loetakse kasutaja tingimustega nõustunuks ning loetakse, et ta kasutab Interneti lehekülgi vastavalt nendele tingimustele.

Kasutaja ülesandeks on kaitsta paroole, mis luuakse ja on loodud rabaho.com teenuste kasutamisel. Lõppkasutaja on ühtlasi teadlik ja nõustub sellega, et Internetti kasutades võivad mõnikord võrgu tehnilised probleemid tekkida selle töötamise ajal ning põhjustada ühtlasi teenuste pakkumise katkestuse. Need ja muud sarnased juhtumid on väljaspool rabaho.com igasugust kontrolli, mistõttu rabaho.com ei vastuta võimalike andmete kadumise või mõne muu sündmuse eest, mis võivad tekkida rabaho.com teenuste osutamise ajal.

Kasutaja nõustub, et juurdepääs veebilehele www.rabaho.com võib olla mõnikord ajutselt piiratud või kättesaamatu või katkenud kodulehe hoolduste või muude põhjuste tõttu, mille eest rabaho.com ei vastuta. Kasutaja või lõppkasutaja on iga isik, kes mis tahes viisil, nii otseselt kui ka kaudselt, kasutab või on kasutanud rabaho.com teenuseid.

rabaho.com jätab endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada mis tahes ärisegmendi, sealhulgas veebilehe kättesaadavuse, selle sisu või vajalikke seadmeid veebilehele juurdepääsuks. Samuti saab rabaho.com peatada teabe või selle osa edastamise, muuta või tühistada andmeedastuse viisi ning andmeedastuse kiirust, samuti nende muid omadusi.

rabaho.com jätab endale õiguse igal ajal ja ilma ette teatamata, kui ta seda vajalikuks peab, tühistada või muuta käesolevaid veebilehe kasutamise tingimusi ja / või mitteavaldamise lepingut.

Need muudatused võivad hõlmata muu hulgas teatud tasusid või makse, seega soovitame kasutajatel perioodiliselt üle lugeda üksikasjalikku teavet sisaldavad kasutustingimused ja mitteavaldamise lepingu, et olla kursis võimalike muudatustega.

Juhul kui kasutustingimusi ja / või mitteavaldamise lepingu tingimusi on muudetud ja kasutaja jätkab meie veebilehe kasutamist, loetakse, et kasutaja on uute tingimustega nõustunud. Kasutustingimuste võimalikud muudatused või kustutamised kehtivad kolmandte isikute suhtes viivitamatult nende avaldamise hetkest veebilehel www.rabaho.com. Nimetatud veebilehe lõppkasutaja poolt iga kasutamine, välja arvatud muudetud tingimustega tutvumine, pärast selliseid muudatusi loetakse nimetatud muutustega nõustumiseks.

Kasutaja on kohustatud kasutama veebilehte www.rabaho.com ainult kooskõlas Eesti määrustega, samuti üldiste moraali ja eetika põhimõtetega.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt arvutiseadmete omandamise ja hoolduse eest, sealhulgas täielikult riistvara ja tarkvara eest, mida kasutaja omab ning kasutab veebilehele www.rabaho.com ligipääsuks ja kasutamiseks, samuti kannab kasutaja iseseisvalt kõik sellega seotud kulud. rabaho.com välistab igasuguse vastutuse seadmete kahju eest ning muude lõppkasutaja poolt  ning veebilehe www.rabaho.com kasutamisel tekkida võivate kahjude eest.

Kodulehe www.rabaho.com kasutamisel kasutaja poolt, siis leitakse, et kasutaja nõustub, et kõik suhtlemisviisid, mis toimuvad veebilehel www.rabaho.com peavad olema kooskõlas käesolevate kasutustingimustega. Kasutajad ei tohi läbi nende internetilehekülgede postitada, edastada või kuidagi kättesaadavaks teha mis tahes materjali, mille sisu kuidagi rikub teiste õigusi, näiteks sisu, mis on solvav, laimav, mis rikub või ähvardab privaatsust jne, samuti materjalide ebaseadusliku sisu ja vormi. Rabaho.com jätab endale õiguse oma äranägemisel hinnata, kas on toimunud kasutajapoolne rikkumine

Kasutajal ei ole lubatud ilma rabaho.com kirjaliku loata avaldada, edastada või muul moel kättesaadavaks teha sisu, mis sisaldab reklaami või kellegi teise ärilist infot toodete ja teenuste kohta, samuti usulisi, poliitilisi ja mitteärilisi avaldsi, eriti mitte värvata teisi kodulehe www.rabaho.com kasutajaid muude teenustega, mis on otseseks või kaudseks konkurentsiks rabaho.com-ile.

rabaho.com säilitab õiguse iseseisvalt hinnata ja otsustada, kas kasutaja on toime pannud rikkumise.

Kõik materjalid, mis on veebilehel www.rabaho.com, kuuluvad rabaho.com-le ja on seadusega kaitstud, või kasutatakse vastavalt kaubamärkide ja / või disaini omanike nõusolekul või muude vajalike lubadega. Rabaho.com omab samuti autoriõigust veebilehe www.rabaho.com kogu kontseptuaalsele sisule, mis on vajalik projekti nõuetekohaseks toimimiseks.

Ilma rabaho.com kirjaliku loata on keelatud materjalide igasugune levitamine, kopeerimine, üleandmine, võrgustike loomine, kirjastamine või mingil muul moel veebisaidi muutmine. Keelu iga rikkumine võib autoriõiguste, kaubamärgi õiguste või muude õiguste kohaselt kaasa tuua soovimatuid tagajärgi, näiteks kohtumenetluse alustamist, mis võivad viiva süüdistuse esitamiseni.

Kasutaja ei tohi ühelgi moel veebilehe www.rabaho.com sisu muuta, seda postitada, üle anda, osaleda üleandmises või müügis, luua koopiaid kas tervikuna või osaliselt. Samuti ei ole lubatud alla laetud materjalide kopeerimine, jagamine, korduv edastamine, avaldamine või nende kasutamine ärilistel eesmärkidel.

Kasutaja saab autoriõigusega kaitstud materjale veebilehelt www.rabaho.com alla laadida, printida ja salvestada vaid isiklikuks kasutamiseks.

Kasutaja on kohustatud mitte postitama avaldamiseks või muul viisil tegema veebilehtedel www.rabaho.com kättesaadavaks ilma selgesõnalise nõusolekuta teisi autoriõigusega kaitstud materjale või materjali, millele kuulub kaubamärk või on kaitstud muude valdaja reeglitega, mis võiksid kahjustada nende õigusi, ja võtab sellega täieliku vastutuse võimaliku kahju eest keelu rikkumisel. Kasutaja peab iseseisvalt otsima kinnituse, kas materjalid veebilehel on autoriõigusega kaitstud või mitte, seega rabaho.com ei ole kohustatud sellekohast teavet avaldama.

Postitades veebilehele www.rabaho.com materjali või mis tahes sisu osa, garanteerib kasutaja, et materjalide õigused on antud rabaho.com-ile, ning need on õiguslikult kehtivad, tasuta, piiramatu õiguse / litsentsi kasutamisega, võimaldavad reprodutseerida, muuta, kohandada, tõlkida ja levitada sellist materjali. Teistel kasutajatel on õigus materjalidele juurde pääseda, avada, salvestada või reprodutseerida sellist materjali vaid isiklikuks kasutamiseks.

Kasutaja nõustub, et kasutab veebilehte www.rabaho.com omal vastutusel. rabaho.com, samuti mis tahes muu lehega seotud kolmas isik, ei saa garanteerida, et kodulehe kasutamist ei katkestata või et see toimiks ilma tõrgeteta. Samuti rabaho.com ei vastuta tagajärgede eest, mis võivad toimuda veebisaidi kasutamisest ega sisu täpsuse, usaldatavuse või mis tahes teabe, teenuse või kauba eest, mida selle veebilehe kaudu pakutakse.

Käesolev õigustest lahtiütlemine hõlmab kogu potensiaalse või võimaliku kahju, mida põhjustab mistahes viga, kustutamine, katkestamine, arvutiviirus, rike, töö või ülekande viivitus, sideliini katkestus, varastamine, lepingu lõpetamine, hävitamine või omavoliline juurdepääs, andmete omavoliline või kuritahtlik muutmine, sobimatu käitumine, hoolimatus, või mis tahes muu tegevus. Kasutaja nõustub, et rabaho.com ei vastuta sobimatu või ebaseadusliku käitumise eest teiste kasutajate või kolmandate isikute suhtes ning võimaliku kahju eest vastutab täielikult kasutaja.

rabaho.com ei ole mingil juhul vastutav kahjude eest, mis võivad tekkida veebilehe www.rabaho.com kasutamise tagajärjel või võimetusest veebilehte osaliselt või täielikult kasutada.

rabaho.com ei vastuta kasutaja, tellija või registreerimata kasutaja poolt veebilehele www.rabaho.com postitatud mis tahes sisu eest. Igasuguse sisu, mis ei ole kooskõlas kasutustingimustega saab igal ajahetkel eemaldada või muuta ilma erilise informeerimise või selgituseta.

rabaho.com võib igal ajal kontrollida veebilehe www.rabaho.com sisu, eriti selle interaktiivset osa, kõik eesmärgiga tagada vastavus nii kasutustingimustele kui Eesti Vabariigi määrustele. Seega jätab rabaho.com endale õiguse kustutada mistahes liiki materjali, mille ta leiab vastavalt oma hindamismeetodile mitte kooskõlas olevaks, samuti, et tühistada paroole või kasutajate kontosid.

Kasutaja nõustub, et kõik interaktiivsed võimalused, eriti side privaatsõnumite lugemiseks, vestlused, foorumid või muud viisid sõnumite saatmiseks või vastastikuseks sideks on avaliku iseloomuga, sellel ei ole salastatud teabe staatust, seega saab rabaho.com jälgida kasutajate sidet ilma vastavate erilubade ja volitusteta. Kuna rabaho.com-il ei ole kohustust kontrollida või hinnata sõnumite sisu või teavet, mida võib leida veebilehel www.rabaho.com, rabaho.com ei vastuta kasutaja tegevuse eest veebilehel www.rabaho.com või postituste sisu eest, mida kasutaja lehele saab lisada.

Saates kommentaare, teateid või muud teavet veebilehel www.rabaho.com, leitakse, et kasutaja annab rabaho.com-ile õiguse kasutada neid märkusi, teated või teavet müügi edenduse eesmärgil reklaamis, turu-uuringutes või muul õiguslikult lubatud eesmärgil.

Kasutaja kinnitab selgesõnaliselt, et nad ei pane vastutust rabaho.com-i, tema tütarettevõtteid, nende vastutavaid isikuid ettevõttes, töötajad ega agente kompensatsiooni  eest võimalike kahjustuste ja kulude puhul, sealhulgas juriidiliste kulude eest, mis võivad kasutajatel tekkida kasutades veebilehte www.rabaho.com. Rabaho.com võib igal ajal lõpetada ärisuhted mis tahes kasutajaga ning deaktiveerida nende paroolide või kontosid. Sel juhul ei kehti enam vastastikused vastutused ja kohustused. Rabaho.com ei garanteeri veebilehe www.rabaho.com sisu täpsust, täielikkust või kasulikkust, mis on seatud kasutaja, kolmandatele isikute või volitamata kasutajate poolt.

rabaho.com ei vastuta võimalike kaotuste või tekitatud kahjude eest ainult seetõttu, et kasutaja on tuginenud veebilehel www.rabaho.com esitatud informatsioonile.

rabaho.com distantseerib end selgesõnaliselt iga kolmandate osapoolte veebilehtede materjali sisust, millele pääseb juurde veebilehe www.rabaho.com kaudu. Juhul kui kasutaja pöördub kolmandate isikute veebisaitidele, teeb kasutaja seda täielikult omal vastutusel, mis tähendab rabaho.com täielikult vastutusest vabastamist.

Registreerudes / konto avamisel www.rabaho.com veebilehel loetakse, et kasutaja on täielikult lugenud käesolevaid kasutustingimusi.

Kvaliteetsed ja ainulaadsed tooted soodsate hindadega

Liituge meie uudiskirjaga ja saate teada viimaseid pakkumisi Rabaho kohta!

icon-safe-shopping
Turvaline ostlemine

Kasutame teie tellimuse töötlemiseks parimaid turvameetmeid, et tagada teie tellimusteabe turvaline säilitamine.

icon-shipping
Usaldusväärne kohaletoimetamine

Me võtame vastutuse toote tarne eest teie aadressile laitmatus konditsioonis.

icon-package
Tarne 24 h jooksul

Me toimetame tellitud tooted kohale kõige kiiremini ühe päeva jooksul pärast makse laekumist.

icon-list
Kvaliteetne hindamine

Toode on valmistatud kõrge kvaliteediga materjalidest, mis võimaldab lihtsat ja turvalist kasutust.

icon-heart
Toote garantii

Garantii ja raha tagastamise tähtaeg kehtib 44 päeva. Selle aja jooksul maksame teie raha tagasi, kui te pole tootega rahul.