-

Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad ettevõtte Perfect Shop ltd ning www.rabaho.com teenuste kasutaja vahelisi õigussuhteid. Tingimused kehtivad alates nende jõustumisest kuni päevani, mil tingimusi muudetakse või uuendatakse.

Kasutustingimused ja kirjalik nõusolek

Kasutaja poolt veebilehe www.rabaho.com kasutamine toimub vastavalt määratud tingimustele, mis on sätestatud Kasutustingimustes. Kasutades kodulehte www.rabaho.com kinnitavad kasutajad, et nad on nõustuvad eespool toodud kasutustingimustega ning lähtuvad nendest veebilehe kasutamisel.

Ettevõte Perfect Shop ltd on kodulehe www.rabaho.com omanik ja vastutab finantstehingute tegemiste eest, müügi organiseerimise ja vahendamise eest, sisuhaldustarkvara ja interneti vahendusel pakutavate teabeteenuste eest.

Igakordsel veebilehe kasutamisel kasuaja tunnistab kasutustingimuste tundmist ja nendega nõustumist. Igakordse veebilehe kasutamisega tunnistab kasutaja oma teadlikkust kasutustingimustest ning tegutsemist nendele vastavalt.

Igal kasutajal on täielik õigus kasutada veebilehte www.rabaho.com. Kasutaja on iga isik, kes otseselt või kaudselt mis tahes ajal kasutab portaali rabaho.com teenuseid.

Vastutus

Kasutaja annab nõusoleku kasutada www.rabaho.com ainult omal vastutusel. Portaal rabaho.com ei saa mingil moel garanteerida, et selle saidi kasutamine toimub katkestuste või vigadeta. Samuti ei garanteeri kasutamisest põhjustatud tagajärgi või usaldusväärsust, täpsust ja sisu mis tahes teabel, teenuseid või tooteid, mida pakutakse selle veebilehe vahendusel. Kasutaja mõistab, aktsepteerib ja kinnitab, et rabaho.com ei vastuta teiste kasutajate või kolmandate osapoolte ebaseadusliku või sobimatu käitumise eest. Riski võimalike kahjude eest, mis selle tagajärjel on juhtunud, kannab täielikult portaali kasutaja.

Käesolevas avaldises mõeldakse kogu võimalikku kahju, mis on põhjustatud vigade, kustutamise, katkestuse, arvutiviiruse, rikke, tööde ja ülekannete viivituste, sideliinide katkestuse, varguse, lepingu rikkumise, hävitamise või omavolilise juudepääsu, andmete muutmise või väärkasutuse, ebaõige kasutamise, hooletuse või muu toimingu tõttu.

Rabaho.com, samuti mis tahes muu füüsiline või juriidiline isik, kes on seotud loomeprotsessi, tootmise ja levitamisega sellel veebilehel, ei vastuta kahjude eest, mis võivad tuleneda veebilehe keelatud kasutamisest. Kasutaja mõistab ja nõustub, et eespool nimetatud tingimused kehtivad kogu veebilehe www.rabaho.com sisu suhtes.

Kasutajakonto ja salasõna

Pärast kasutajakonto avamist www.rabaho.com lehel loetakse, et kasutaja on läbi lugenud, aru saanud ja aksepteerinud selle veebilehe kasutustingimused.

Iga kasutaja nõustub isikliku vastutusega tagada enda kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsus. Kasutaja nõustub, et teenuste kasutamise võimalikud katkestused on väljaspool portaali rabaho.com kontrolli. Seega ei vastuta portaal andmete kadumise eest, mis võivad tekkida teenuste osutamise käigus.

Kasutaja mõistab ja nõustub, et juurdepääs www.rabaho.com võib olla keelatud, ajutiselt kättesaamatu või katkestatud põhjustel, mis on väljaspool rabaho.com vastutust.

Vastutusest vabastamine

Portaal rabaho.com ei vastuta sisu eest, mida kasutaja, tellija või volitamata kasutaja postitab veebilehele www.rabaho.com.

Avaldada mistahes sobimatut sisu, mis riivab isikute inimõigusi, moraalseid, religioosseid ja eetilisi põhimõtted, on rangelt keelatud. Iga sarnase nimetatud väärkasutuse kohta teeb portaal rabaho.com avalduse pädevatele ametnikele.

Rabaho.com jätab endale õiguse igal ajal muuta, kohandada, muuta, kustutada või eemaldada sisu, mis on hinnatud ebasobivaks.

Rabaho.com ja tema kaastöötajad, info pakkujad ja toimetajad ei vastuta võimalike vigade ja ebatäpsuste, ega muude defektide, info puudulikkuse ja ehtsuse eest sellel veebilehel. Ka nemad ei vastuta mis tahes katkestamiste või kasutajale andmete edastamise viivituste eest. Ükski neist ei ole vastutav võimalike nõuete ja kahjude eest, mis võivad eeltoodust põhjustatud olla.

Rabaho.com jätab endale täieliku õiguse muuta või lõpetada mis tahes liiki andmete täieliku või osalise edastamise. Portaal jätab endale õiguse täielikult peatada või muuta andmeedastuskiirust või muid omadusi. Portaal rabaho.com saab piiranguteta kasutada eespool nimetatud õigusi kõigis oma äri segmentides.

Rabaho.com ei vastuta kolmandate osapoolte saadetud materjalide eest, mis võiks rikkuda üldiseid kasutustingimusi, kuid tagab selle, et taolised materjalid eemaldatakse.

Kõigi arvamuste, nõuannete, avalduste, teenuste, pakkumiste, või muu teabe sisu eest, mis on postitatud kolmandate isikute poolt, vastutavad eelkõige autorid või edasimüüjad, mitte portaal rabaho.com. Ei rabaho.com ega ükski kolmanda osapoole info pakkuja ei anna garantiid teabe sisule tema  täpsuse, täielikkuse ega kasulikkuse kohta, samuti müügi võimalikkuse ega sobivuse kohta mõnel muul kindlal eesmärgil.

Rabaho.com ei ole kuidagi vastutav süsteemist info kadumise ega kahju eest, mis on põhjustatud portaali kasutajale usaldatud teabe tõttu. Kasutaja vastutab oma arvamuse õigsuse, suhtumise terviklikkuse ning kasulikkuse, nõustamise, info, arvamuse või muu sisu eest veebilehel rabaho.com.

Kasutustingimuste muutmine

Rabaho.com jätab endale kõik õigused tühistada või muuta kasutustingimusi juhtudel, kui ta seda vajalikuks peab. Kavandatud muudatused võivad hõlmata kindlate tasude või maksude sisseviimist, mistõttu on kasutajatel soovitatav kasutustingimusi aeg-ajalt uuesti lugeda, et olla kursis võimalike muudatustega.

Kui pärast kasutustingimuste ja mitteavaldamise lepingu muutmist kasutaja jätkab vastava veebilehe kasutamist, loetakse, et kasutaja on lugenud ja nõustunud kehtivate kasutustingimuste ja mitteavaldamise lepinguga.

Kõik reeglite ja kasutustingimuste muudatused ning kustutamised jõustuvad kohe pärast nende avaldamist www.rabaho.com. Igasugune edasine veebilehe kasutamist loetakse nende muudatustega nõustumiseks.

Omandisuhted

Koduleht rabaho.com on eraomand. Igasugune suhtlemisviis, mis toimub sellel veebilehel peab olema vastavuses kasutustingimustega. Kasutaja on kohustatud kasutama kodulehte www.rabaho.com vastavalt üldistele moraalinormidele, arvestama eetilisi põhimõtteid ning Eesti Vabariigi seadusi.

Kasutajatel ei ole lubatud edastada portaali rabaho.com kaudu materjale, mis on ebaseaduslikud, laimavad, kuritahtlikud või ähvardavad, rõvedad, vulgaarsed või muul viisil isikute õigusi ja privaatsust kahjustavad või vaenu õhutavad. Nagu ka materjale, mis rikuvad seadusi või julgustavad ebaseaduslikku tegevust, sisaldavad reklaami või / pakkumisi, millel puudub portaali rabaho.com kirjalik luba.

Igasugune käitumine, mis piirab või takistab teise kasutaja poolt kodulehe kasutamist, on rangelt keelatud. Keelatud on kasutada seda kodulehte reklaamimiseks või religioossete, poliitiliste, kaubanduslike või mitteärilise avalduste tegemiseks. Rangelt on keelatud kutsuda rabaho.com kasutajaid muude võrgustike liikmeks või pakkuda  tooteid / teenuseid, mis konkureerivad selle portaaliga.

Rabaho.com kasutamiseks on vajalik autoriõiguste ning kaubamärkide ja disiaini omanike nõusolekut. Iga postitus, selle levitus, kopeerimine või kodulehe muutmine on rangelt keelatud ilma eelneva kirjaliku www.rabaho.com loata! Igat keelu rikkumist käsitletakse intellektuaalomandi õiguste rikkumisena ning see võib see kaasa tuua kohtumenetluse või kriminaalmenetluse toimepanijate vastu. Veebilehel rabaho.com, välja arvatud kaitstud kaubamärgid, autoriõigused ja disainid on ka muid andmeid, mis on kaitstud muude juriidiliste isikute või eraisikute õigustega. Selline teave puudutab fotosid, heli, graafikat, teksti, tarkvara ja muud sisu vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik autoriõigused, mis on seotud sisu valimise, postituste, uuendamiste ja toimetamistega, on reserveeritud rabaho.com-ile.

Www.rabaho.com sisu avaldamine, edastamine või osalemine edastamises, samuti selle müük, muutmine või kasutamine on keelatud. Keelatud on ilma eelneva kirjaliku loata portaalist allalaetud materjale jagada, kopeerida, avaldada ega kommertskasutusse anda. Autoriõigustega kaitstud allalaetud materjalide trükkimine ja salvestamine on lubatud vaid isiklikuks kasutamiseks.

Kasutajatel on keelatud avaldada materjale, mis on kaitstud kaubamärgi, autoriõiguse või muude intellektuaalomandi õigustega ilma õiguste omaniku selgesõnalise loata. Rabaho.com ei ole kohustatud aitama, et määrata, kas konkreetne materjal on autorikaitse objekt ning sellest tuleneda võiva kahju korral autoriõiguste rikkumise või kaubamärgi kuritarvitamise ning muude intellektuaalse omandi õiguste rikkumise eest vastutab kasutaja.

Iga materjali avaldamise eest veebilehel www.rabaho.com, annab kasutaja garantii, et õiguste valdaja on andnud portaalile nende materjalide piiramatu, tasuta ja õiguslikult kehtiva õiguse neid kasutada, muuta, avaldada, paljundada, tõlkida, kohandada ja levitada. Teistel kasutajatel on lubatud nendele materjalidele juurdepääs, neid vaadata, salvestada ja paljundada ainult isiklikuks kasutamiseks.

Rabaho.com säilitab oma õiguse, kuid ei ole selleks kohustatud, jälgida nimetatud veebilehe sisu igal ajal, et tagada portaali ette nähtud tingimustele vastavus. Ka jututoad ja foorumid, mida võib sellelt veebilehelt leida, kuuluvad jälgimise alla. Rabaho.com omab õigust kustutada mistahes materjali, mis ei vasta eespool nimetatud eeskirjadele või on küsitavad mõnel muul põhjusel.

Kasutaja mõistab ja aktsepteerib, et kõik arutelud, hinnangud, kommentaarid, privaatsõnumid ja muud portaalis kasutatavad suhtlusviisid on avalikud, mitte era-, ja et portaal www.rabaho.com omab õigust kontrollida kasutajate suhtluse edastamist ilma nende teadmata ja loata. Ühtki suhtlust, mida kasutaja postitab veebilehele rabaho.com, ei loeta konfidentsiaalseks. Kasutaja nõustub, et kui ta kommenteerib, saadab sõnumeid ja teavet, annavad nad rabaho.com-ile loa eelpool mainitud tegevuse kasutamiseks. Pärast oma postituste tegemist on kasutaja andnud loa, et portaal rabaho.com võib neid kasutada oma turunduses, reklaamis, uurimistes- või muul seadusega lubatud otstarbeks.

Kasutaja nõustub ja tunnistab, et portaal rabaho.com on vabastatud vastutusest ja kõikide kulude ja kahjude hüvitamiste taotlustest. Sealhulgas ka nende tütarettevõtted, nende vastutavad inimesed, töötajad ja esindajad. See sisaldab sealhulgas juriidilise esinduse kulusid, mis võivad-olla tingitud kasutajapoolsest portaali rabaho.com kasutamisest.

Vaidlustamine

Õigusvaidlused, mis võivad tekkida selle kodulehe kasutamise tagajärjel, kuuluvad kohtu pädevusse ja lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Selle veebilehe kasutamisega nõustub kasutaja ja annab oma nõusoleku, et kõik vaidlused või nõuded, mis tulenevad käesolevatest tingimustest või on nendega seotud, alluvad Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile.

Ärisuhete lõpetamine

Rabaho.com säilitab oma õiguse igal hetkel lõpetada kasutajaga ärisuhted. Samuti on tal õigus koheselt deaktiveerida kasutajate kontod ja paroolid, kui leitakse, et kasutaja käitumine on olnud lubamatu. Rabaho.com säilitab kõik õigused ärisuhete koheseks lõpetamiseks kasutajaga kui ilmneb ükskõik milline mittevastavus ülaltoodud tingimustele. Pärast kasutajakontode ja paroolide deaktiveerimist, kõik tingimused kasutaja ülesannete või kohustuste kohta jäävad kehtima.

Juhul kui pädev kohus leiab tühisuse ühes sättes, siis selle sätte tühisusel ei ole mingit mõju muudele eeskirjade tingimustele ja nende osadele, ning jäävad jõusse. Kui mõni eespool nimetatud osapool ei kasuta oma õigusi, seda ei saa pidada ülaltoodu kadumiseks või loobumiseks. Samuti ei käsitleta seda teiste eelnimetatud õiguste kaotuseks.

Lõppsätted

Kõik eelnimetatud üldised kasutustingimused jõustuvad kodulehel www.rabaho.com avaldamise hetkel. Kasutustingimused kehtivad kõigile kasutajatele, kes on loonud õigussuhe pärast eelnimetatud tingimuste avaldamist veebilehel.

Kvaliteetsed ja ainulaadsed tooted soodsate hindadega

Liituge meie uudiskirjaga ja saate teada viimaseid pakkumisi Rabaho kohta!

icon-safe-shopping
Turvaline ostlemine

Kasutame teie tellimuse töötlemiseks parimaid turvameetmeid, et tagada teie tellimusteabe turvaline säilitamine.

icon-shipping
Usaldusväärne kohaletoimetamine

Me võtame vastutuse toote tarne eest teie aadressile laitmatus konditsioonis.

icon-package
Tarne 24 h jooksul

Me toimetame tellitud tooted kohale kõige kiiremini ühe päeva jooksul pärast makse laekumist.

icon-list
Kvaliteetne hindamine

Toode on valmistatud kõrge kvaliteediga materjalidest, mis võimaldab lihtsat ja turvalist kasutust.

icon-heart
Toote garantii

Garantii ja raha tagastamise tähtaeg kehtib 44 päeva. Selle aja jooksul maksame teie raha tagasi, kui te pole tootega rahul.