-

Polityka prywatności

Na interaktywne usługi świadczone przez T Net Sales Ltd (dalej: rabaho.com) za pośrednictwem Witryny www.rabaho.com, której jest właścicielem, składają się: zarządzanie treścią i zawartością Witryny, przeprowadzanie transakcji finansowych, organizacja i pośrednictwo w sprzedaży, jak i świadczenie usług za pośrednictwem Internetu.

Poprzez korzystanie z Witryny www.rabaho.com Użytkownik potwierdza, że w pełni zapoznał się z treścią określonych tu Warunków użytkowania / Warunków sprzedaży / Oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz w pełni je akceptuje. O ile Użytkownik nie zgadza się z powyższymi i nie akceptuje ich, prosimy o niekorzystanie z niniejszej Witryny.

Warunki użytkowania dotyczą korzystania z Witryny www.rabaho.com przez Użytkownika. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Witryny, po zapoznaniu się z Regulaminem oznacza, że Użytkownik akceptuje określone tutaj warunki i zasady i zgadza się na korzystanie z Witryny zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę prywatności hasła, które pojawia się w wyniku tworzenia konta w trakcie korzystania z usług świadczonych przez rabaho.com. Ponadto, Użytkownik zapoznał się i akceptuje fakt, że w przypadku korzystania z sieci internetowej może czasem dojść do technicznych problemów związanych z jej funkcjonowaniem, a co za tym idzie, do przerw w świadczeniu usług. Takie i podobne przypadki znajdują się poza kontrolą rabaho.com i z tego powodu rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub inny podobny przypadek, do którego może dojść w trakcie świadczenia usług przez rabaho.com.

Użytkownik akceptuje fakt, że dostęp do Witryny www.rabaho.com może czasem zostać przerwany, tymczasowo niemożliwy lub odłączony z powodu zarówno rutynowego serwisu Witryny, jak też z innych powodów, za które rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownikiem lub Użytkownikiem końcowym jest każda osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni korzysta lub korzystała z usług rabaho.com.

rabaho.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub likwidacji jakiegokolwiek sektora współpracy w dowolnym momencie, włączając w to, bez żadnych ograniczeń, okres dostępności, zawartość, jak i narzędzia potrzebne do dostępu lub korzystania z Witryny. Ponadto, rabaho.com może przestać przesyłać informacje lub ich część, może zmienić lub zlikwidować jakikolwiek sposób transmisji danych, a także zmieniać prędkość transmisji danych, podobnie jak i inne ich cechy.

rabaho.com zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, o ile uzna to za konieczne, usunąć lub zmienić jakikolwiek z określonych tutaj Warunków użytkowania Witryny i / lub Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Zmiany te mogą, między innymi, obejmować wprowadzenie określonych opłat lub prowizji, dlatego Użytkownikom zaleca się okresowe ponowne i szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi w Warunkach użytkowania i Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, aby mieć wgląd w ewentualne zmiany.

W przypadku, gdy dojdzie do zmiany Warunków użytkowania i / lub Oświadczenia o ochronie danych osobowych, a Użytkownik nadal będzie korzystał z naszej Witryny, oznacza to, że zaakceptował nowe Warunki użytkowania oraz Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Każda ewentualna zmiana lub usunięcie warunku użytkowania obowiązuje natychmiast po publikacji w Witrynie www.rabaho.com . Jakiekolwiek użycie, oprócz zapoznawania się ze zmienionymi warunkami korzystania z niniejszej Witryny przez Użytkownika końcowego po wprowadzeniu zmian zostanie uznane za akceptację tych zmian.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny www.rabaho.com zgodnie z przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nabycie i utrzymywanie swojego sprzętu komputerowego, w tym pełnego sprzętu i oprogramowania, które posiada i z którego korzysta, jak i innych narzędzi potrzebnych do przystępu i użytkowania Witryny www.rabaho.com, ponadto samodzielnie ponosi wszystkie związane z tym koszty. rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i innych przedmiotów należących do Użytkownika końcowego, do których może ewentualnie dojść w wyniku korzystania z Witryny www.rabaho.com.

Korzystanie z Witryny www.rabaho.com przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje fakt, iż każda forma komunikacji i interakcji zachodząca za pośrednictwem Witryny www.rabaho.com musi być zgodna z niniejszym Regulaminem. Użytkownikom zabrania się za pośrednictwem Witryny publikowania, przesyłania lub udostępniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów, których treści mogłyby naruszać prawa innych osób, na przykład, treści obraźliwe, oszczercze, naruszające lub zagrażające prywatności itd., jak i materiałów o treści i formie niezgodnej z prawem. rabaho.com zastrzega sobie uznaniowe prawo do tego, by ocenić czy doszło do naruszenia warunków przez Użytkownika.

Użytkownikowi zabrania się, bez uprzedniej pisemnej zgody rabaho.com publikowania, przesyłania lub udostępniania w jakikolwiek sposób treści zawierających ogłoszenia, reklamy lub oferty produktów i usług innych portali, jak również treści o tematyce religijnej, politycznej i niekomercyjnej, a szczególnie zabrania się namawiania innych Użytkowników Witryny www.rabaho.com do korzystania z innej usługi, która stanowi bezpośrednią lub pośrednią konkurencję dla rabaho.com.

rabaho.com zastrzega sobie uznaniowe prawo do samodzielnej oceny tego, czy doszło do naruszenia warunków przez Użytkownika.

Wszystkie materiały zawarte w Witrynie www.rabaho.com są własnością rabaho.com i jako takie podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane za zgodą posiadaczy praw autorskich i posiadaczy praw do znaków towarowych i / lub projektu, zgodnie z innymi potrzebnymi zezwoleniami. rabaho.com posiada również prawa autorskie do całkowitej ideowej zawartości Witryny www.rabaho.com niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania projektu.

Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie, kopiowanie, transmisja, łączenie, publikowanie lub modyfikowanie Witryny bez pisemnej zgody rabaho.com. Każde naruszenie niniejszego zakazu może spowodować naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych lub jakichkolwiek innych praw, w wyniku czego może dojść do niepożądanych skutków, jak np.: wszczynanie różnego rodzaju procesów karnych, a w szczególności do odpowiedzialności karnej.

Użytkownikowi zabrania się modyfikowania, publikowania, przesyłania, współudziału w przesyłaniu lub sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych i wykorzystywania jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie www.rabaho.com w jakikolwiek sposób, zarówno w całości, jak i w części. Ponadto zabronione jest kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, wypożyczanie lub wykorzystywanie pobranych materiałów w celach komercyjnych.

Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania i przechowywania materiałów chronionych prawem autorskim pochodzących z Witryny www.rabaho.com wyłącznie do celów osobistych.

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do tego, że w Witrynie www.rabaho.com nie będzie zamieszczać, publikować lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać jakichkolwiek materiałów chronionych prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami, bez wyraźnej zgody posiadaczy tych praw i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z naruszania tych praw. Do informacji na temat tego, czy dany materiał zamieszczony w Witrynie jest chroniony przez dane prawo, Użytkownik musi dojść samodzielnie. rabaho.com nie ma obowiązku zamieszczania i publikowania tego typu informacji.

Poprzez zamieszczanie przez Użytkownika materiałów o jakiejkolwiek treści w jakimkolwiek sektorze Witryny www.rabaho.com, Użytkownik daje gwarancję, że właściciel praw do tych materiałów dał rabaho.com legalne, darmowe, nieograniczone prawo / licencję na korzystanie, powielanie, modyfikację, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie tych materiałów. Pozostali Użytkownicy posiadają prawo dostępu, przeglądania, przechowywania lub powielania tych materiałów wyłącznie do celów osobistych.

Użytkownik zgadza się na korzystanie z Witryny www.rabaho.com wyłącznie na własne ryzyko. rabaho.com, podobnie jak żadna z osób trzecich związanych z działaniem Witryny, w żaden sposób nie dają gwarancji na to, że użytkowanie Witryny nie zostanie przerwane lub będzie odbywało się bez przeszkód. Ponadto, rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za efekty korzystania z Witryny, jak i za dokładność, wiarygodność lub treść jakiejkolwiek informacji na temat usługi lub produktu zamieszczonej w Witrynie.

Niniejsze oświadczenie o odpowiedzialności odnosi się do wszystkich ewentualnych szkód lub możliwych uszkodzeń spowodowanych przez jakiekolwiek błędy, usuwanie, przerwy, wirusy komputerowe, nieprawidłowe działanie, opóźnienia w działaniu lub transmisji, przerwy w linii komunikacyjnej, kradzież, rozwiązanie umowy, zniszczenia lub nieautoryzowany dostęp, modyfikacje lub nadużycia, nieodpowiednie zachowanie, zaniedbanie lub jakiekolwiek inne działanie. Użytkownik zgadza się z faktem, że rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem zachowanie pozostałych Użytkowników lub osób trzecich. Ryzyko ewentualnych szkód spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

rabaho.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące być wynikiem korzystania lub niemożności korzystania z Witryny www.rabaho.com zarówno w części, jak i w całości.

rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które Użytkownik, abonent lub nieautoryzowany użytkownik może zamieścić w Witrynie www.rabaho.com. Jakiekolwiek treści niezgodne z warunkami użytkowania mogą być w każdej chwili usunięte lub zmienione bez uprzedzenia lub podania powodu.

rabaho.com może w każdej chwili skontrolować zawartość Witryny www.rabaho.com, zwłaszcza jej interaktywnej części, w celu zapewnienia przestrzegania zarówno warunków użytkowania, jak i przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym rabaho.com zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek materiałów, które według własnej oceny uzna za niezgodne z warunkami użytkowania, jak i do usunięcia hasła/haseł lub konta Użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie interaktywne opcje, a zwłaszcza komunikacja poprzez prywatne wiadomości, czaty, fora lub inne sposoby przesyłania wiadomości bądź komunikacji mają charakter publiczny i nie posiadają statusu poufnych informacji, w związku z czym rabaho.com ma prawo do kontrolowania treści komunikacji Użytkowników bez ich wiedzy i wyraźnej zgody. Ponieważ rabaho.com nie ma obowiązku kontrolowania lub autoryzacji treści wiadomości lub informacji, które mogą zostać zamieszczone w Witrynie www.rabaho.com, rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności zarówno za działania Użytkownika w jakimkolwiek sektorze Witryny www.rabaho.com, jak i za treści, które Użytkownik mógłby w niej zamieścić.

Publikowanie komentarzy, wiadomości lub innych informacji w Witrynie www.rabaho.com oznacza, że Użytkownik dał rabaho.com pełne prawo do wykorzystywania tych komentarzy, wiadomości lub informacji w celach promocyjnych, reklamowych, w celach badania rynku lub w jakichkolwiek innych dopuszczonych przez prawo celach.

Użytkownik wyraźnie oświadcza, że nie będzie pociągał do odpowiedzialności rabaho.com, jej filii, osób odpowiedzialnych, pracowników oraz agentów i żądał rekompensaty za ewentualne szkody i koszty, włączając w to koszty prawne, które mogłyby wyniknąć z użytkowania Witryny www.rabaho.com przez Użytkownika.
rabaho.com może w każdej chwili rozwiązać umowę o współpracy z którymkolwiek ze swoich Użytkowników poprzez usunięcie jego hasła/haseł lub kont. W tym jednak przypadku nadal będą obowiązywać warunki związane z odpowiedzialnością i obowiązkami Użytkownika. rabaho.com nie daje gwarancji na dokładność, kompletność lub przydatność jakichkolwiek treści zamieszczanych w Witrynie www.rabaho.com przez Użytkownika, osoby trzecie lub nieautoryzowanych Użytkowników.

rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ewentualną utratę lub szkodę wynikłą z zawierzenia przez Użytkownika informacjom uzyskanym w Witrynie www.rabaho.com.

rabaho.com wyraźnie i w każdym znaczeniu tego słowa dystansuje się od treści materiałów zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich, do których Użytkownik mógłby mieć dostęp poprzez Witrynę www.rabaho.com . W przypadku, gdy Użytkownik uzyska dostęp do stron internetowych osób trzecich, robi to wyłącznie na własne ryzyko, co zwalnia Witrynę rabaho.com z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Rejestracja / utworzenie konta w Witrynie www.rabaho.com jest równoznaczne z faktem, że Użytkownik w całości przeczytał powyższy Regulamin.

Wyjątkowe, wysokiej jakości produkty w świetnych cenach.

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się wszystkiego o najnowszych ofertach na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezpieczne zakupy

W celu przetworzenia Twojego zamówienia stosujemy najlepsze środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych wprowadzonych podczas składania zamówienia.

icon-shipping
Niezawodna dostawa

Przejmujemy odpowiedzialność za bezpieczną dostawę produktu w idealnym stanie pod wskazany przez Ciebie adres.

icon-package
Czas dostawy: 24 godziny

Zamówione produkty wysyłamy w przeciągu jednego dnia od chwili otrzymania zapłaty.

icon-list
Wysoka ocena jakości

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które umożliwiają łatwe i bezpieczne użytkowanie produktu.

icon-heart
Produkt z gwarancją

Gwarancja i termin zwrotu pieniędzy wynoszą 44 dni. W tym okresie zwrócimy Ci pieniądze, jeśli okaże się, że nie będziesz zadowolony z produktu.