-

Warunki korzystania z serwisu

Niniejszy Regulamin reguluje stosunki prawne pomiędzy firmą Perfect Shop ltd i Użytkownikami usług Witryny www.rabaho.com. Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia jego zmiany lub jego aktualizacji.

Warunki użytkowania i deklaracja zgodności

Użytkowanie Witryny www.rabaho.com jest określone zasadami i warunkami zawartymi w Regulaminie użytkowania. Poprzez korzystanie z Witryny www.rabaho.com, Użytkownik zgadza się na akceptację określonych zasad i warunków oraz zgadza się z zasadami i warunkami korzystania z niniejszej Witryny.

Firma Perfect Shop ltd jest właścicielem Witryny www.rabaho.com i odpowiada za przeprowadzanie transakcji finansowych, organizację i pośrednictwo w sprzedaży, zarządzanie treścią oraz świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Internetu.

Poprzez dalsze korzystanie z Witryny, Użytkownik potwierdza zaznajomienie się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na przestrzeganie zasad i warunków użytkowania. Poprzez dalsze korzystanie z Witryny, Użytkownik potwierdza także zaznajomienie się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na dostosowanie się do zawartych w nim zasad i warunków użytkowania.

Każdy Użytkownik posiada prawo na korzystanie z Witryny www.rabaho.com. Użytkownikiem jest każda osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni, w każdej chwili korzysta z usług Portalu rabaho.com.

Deklaracja zgodności

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny www.rabaho.com wyłącznie na własne ryzyko. Portal rabaho.com w żaden sposób nie daje gwarancji na to, że korzystanie z Witryny będzie nieprzerwane lub bezbłędne. Ponadto, Portal nie ponosi odpowiedzialności za efekty korzystania, rzetelność, dokładność lub treść jakichkolwiek informacji, usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem wymienionej Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się i potwierdza, że Portal rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub niewłaściwe zachowanie pozostałych Użytkowników lub osób trzecich. Ryzyko ewentualnych szkód, które wystąpią w konsekwencji określonych powyżej sytuacji ponosi wyłącznie Użytkownik Portalu.

Deklaracja odnosi się do wszystkich możliwych szkód spowodowanych ewentualnym błędem, usunięciem, przerwą, wirusem komputerowym, nieprawidłowym działaniem, opóźnieniem w działaniu i transmisji, przerwą w linii komunikacyjnej, kradzieżą, odstąpieniem od umowy, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub niewłaściwym wykorzystaniem rejestru, brakiem odpowiedzialności, zaniedbaniem lub jakąkolwiek inną czynnością.

Portal rabaho.com, podobnie jak wszystkie inne osoby fizyczne lub prawne zajmujące się tworzeniem, produkcją i rozpowszechnianiem Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za żadną ze szkód, które mogą powstać na skutek użytkowania lub niemożności korzystania z Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się ze stwierdzeniem, że określone warunki odnoszą się do całkowitej zawartości Witryny www.rabaho.com.

Konto Użytkownika i hasło

Utworzenie konta na www.rabaho.com jest jednoznaczne z faktem, że Użytkownik przeczytał, przyjął do wiadomości i zaakceptował warunki korzystania z tego Portalu.

Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę poufności swojej nazwy Użytkownika oraz hasła. Użytkownik zgadza się ze stwierdzeniem, że działania spowodowane przerwaniem wykonywania usług podczas korzystania z usług są poza kontrolą Portalu rabaho.com. Z tego powodu Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych, do której może dojść w trakcie świadczenia usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości powyższe oraz akceptuje fakt, że dostęp do Portalu www.rabaho.com może być wyłączony, tymczasowo niedostępny lub przerwany z powodów, za które Portal rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Portal rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek informacji, którą Użytkownik, abonent lub nieautoryzowany użytkownik zamieszcza w Witrynie www.rabaho.com.

Publikowanie jakichkolwiek nieodpowiednich treści, które obrażają osobiste ludzkie, moralne, religijne i etyczne zasady jest surowo zabronione. Portal rabaho.com zgłosi każde tego typu wyżej wymienione nadużycie odpowiednim administratorom.

Portal rabaho.com zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zamiany, usunięcia części lub całości wszelkich treści, które zostaną ocenione jako nieodpowiednie.

Zarówno Portal rabaho.com, jak i jego współpracownicy, dostawcy danych oraz redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości, jak i za pozostałe wady, niedoskonałości oraz brak źródła danych zamieszczonych w Witrynie. Ponadto, Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub opóźnienia w dostarczaniu danych do Użytkownika. Żadna z wyżej wymienionych stron nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia i straty, jakie mogą z tego wyniknąć.

Portal rabaho.com zastrzega sobie całkowite prawo do zmiany lub przerwy w transmisji jakiegokolwiek rodzaju danych lub ich części. Portal zastrzega sobie także prawo do całkowitego zaprzestania transmisji, jak też do zmiany prędkości transmisji danych lub jakichkolwiek innych działań. Portal rabaho.com może korzystać z wymienionych praw we wszystkich segmentach działalności, bez żadnych ograniczeń.

Portal rabaho.com nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie materiałów, które naruszają warunki użytkowania przez osoby trzecie, ale dołoży starań, by określone materiały zostały usunięte.

Za wszelkie opinie, porady, wypowiedzi, usługi, oferty oraz pozostałe informacje i treści opublikowane przez osoby trzecie, odpowiedzialność ponoszą odpowiedni autorzy lub dystrybutorzy, a nie Portal rabaho.com. Ani rabaho.com, ani jakikolwiek inny dostawca informacji nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub przydatność jakiejkolwiek treści, jak też za możliwość sprzedaży i stosowność w innym konkretnym celu.

Portal rabaho.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody wynikające z zawierzania przez Użytkownika informacjom uzyskanym w trakcie korzystania z Portalu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własną ocenę dokładności, kompletności i przydatności jakiejkolwiek wypowiedzi, porady, informacji, opinii i pozostałych treści zamieszczonych w Witrynie rabaho.com.

Zmiana warunków użytkowania

Portal rabaho.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany jakiegokolwiek z określonych warunków użytkowania w przypadku, gdy uzna to za konieczne. Planowane zmiany mogą obejmować wprowadzanie określonych opłat lub dopłat, dlatego Użytkownikom zaleca się okresowe ponowne zapoznanie się z Regulaminem oraz polityką ochrony prywatności danych, aby mieli oni wgląd w ewentualne zmiany.

Jeżeli po zmianie warunków użytkowania i polityki ochrony prywatności danych Użytkownik nadal będzie korzystał z wymienionej Witryny, oznacza to, że przeczytał i zaakceptował nowe warunki użytkowania oraz politykę ochrony prywatności danych.

Każda zmiana lub usunięcie zasad i warunków użytkowania zaczynają obowiązywać w chwili opublikowania ich na www.rabaho.com. Każde dalsze korzystanie z Witryny zostanie uznane za akceptację tych zmian.

Orzeczenie własności

Witryna rabaho.com jest własnością prywatną. Każda forma komunikacji i interakcji, która odbywa się na jej stronach musi być zgodna z niniejszym Regulaminem. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny www.rabaho.com zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi, jak i przepisami RP.

Użytkownikom nie wolno za pośrednictwem Portalu rabaho.com publikować jakichkolwiek materiałów, które uważane są za niezgodne z prawem, zniesławiające, obraźliwe lub grożące, obsceniczne, wulgarne lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa i prywatność innych osób. Nie wolno też publikować materiałów łamiących przepisy i zachęcających do działań niezgodnych z prawem lub zawierających oferty różnego rodzaju usług lub reklamowania, na które Portal rabaho.com nie wyraził jasnej i pisemnej zgody.

Każda forma zachowania, która ogranicza lub uniemożliwia innemu Użytkownikowi korzystanie z Witryny jest surowo zabroniona. Zabrania się wykorzystywania Witryny do celów reklamowych lub jakiejkolwiek religijnej, politycznej, komercyjnej bądź niekomercyjnej propagandy. Surowo zabronione jest także zachęcanie innych Użytkowników Portalu rabaho.com do członkostwa w jakichkolwiek innych portalach o profilu oferty/usługi online lub offline, będących konkurencją dla tego Portalu.

Do korzystania z Portalu rabaho.com potrzebna jest zgoda właściciela praw autorskich, jak i zgoda posiadaczy praw do znaków towarowych i wzorów. Wszelkie publikacje, rozpowszechnianie, kopiowanie lub zmiany wyglądu Witryny jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody www.rabaho.com! Każde naruszenie tego zakazu będzie traktowane jako naruszenie praw własności intelektualnej, w wyniku czego może dojść do licznych procesów sądowych lub ścigania sprawców. Oprócz materiałów objętych ochroną znaków towarowych, praw autorskich oraz wzorów, na rabaho.com znajdują się też inne informacje, obejmujące ochroną prawną inne osoby fizyczne lub prawne. Do tych informacji zaliczane są fotografie, dźwięk, grafika, teksty, oprogramowanie i inne zawartości, zgodne z przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa autorskie związane z wyborem, publikacją, doskonaleniem i zarządzaniem tymi treściami zachowuje Portal rabaho.com.

Zabronione jest publikowanie, transfer oraz uczestnictwo w transferze i sprzedaży, modyfikowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie zawartości Portalu www.rabaho.com. Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie lub wykorzystywanie pobranego materiału w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Portalu. Pobieranie, drukowanie i przechowywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest dozwolone wyłącznie w celach osobistych i prywatnych.

Użytkownikom zabrania się publikowania jakiegokolwiek materiału posiadającego chroniony znak towarowy, materiału chronionego prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej bez wyraźnej zgody właściciela tych praw. Rabaho.com nie posiada obowiązku pomocy przy ustalaniu czy dany materiał jest przedmiotem prawa autorskiego, a za szkody spowodowane naruszeniem praw autorskich lub nadużyciem znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

Poprzez zamieszczanie materiałów w Witrynie www.rabaho.com, Użytkownik jako właściciel praw do tych materiałów zobowiązuje się do przekazania Portalowi nieograniczonego, darmowego i legalnego prawa do użytkowania, modyfikowania, publikowania, powielania, tłumaczenia, adaptacji i rozpowszechniania danych materiałów. Innym Użytkownikom zezwala się na dostęp, przeglądanie, przechowywanie lub powielanie danych materiałów wyłącznie w celach osobistych.

Portal rabaho.com zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych w Witrynie, w celu zapewnienia przestrzegania Regulaminu oraz zasad określonych przez Portal. Czaty i fora, znajdujące się w Witrynie, także podlegają prawom nadzoru. Rabaho.com zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiegokolwiek materiału, który nie spełnia niniejszych zasad lub z jakichkolwiek powodów budzi podejrzenia, bez względu na wcześniej określone pozycje.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że wszelkie dyskusje, opinie, komentarze, prywatne wiadomości i inne środki porozumiewania się na Portalu są publiczne, a nie prywatne, a także fakt, że Portal www.rabaho.com zastrzega sobie prawo do kontrolowania komunikacji Użytkowników bez ich wiedzy i zgody. Żadna forma komunikacji zastosowana przez Użytkownika na rabaho.com nie jest traktowana jako poufna. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez rabaho.com publikowanych komentarzy, wiadomości i informacji. Po ich publikacji, Portal rabaho.com zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ich w celach promocyjnych, reklamowych, badawczych lub w jakichkolwiek innych prawnie dopuszczalnych celach.

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Portalu rabaho.com z odpowiedzialności oraz wszelkich roszczeń o zwrot kosztów i wyrządzone szkody, włączając w to jego jednostki zależne, osoby odpowiedzialne, pracowników i agentów. Warunek ten obejmuje także koszty prawne, które mogą wystąpić w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu rabaho.com

Rozstrzyganie sporów

Spory prawne, które mogą wyniknąć z użytkowania Witryny podlegają jurysdykcji Sądu w Warszawie i będą rozstrzygane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez korzystanie z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na to, że jakiekolwiek spory lub roszczenia, wynikające z niniejszego Regulaminu lub związane z nim i jego egzekwowaniem podlegają jurysdykcji Sądu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązanie umowy o współpracy

Portal rabaho.com zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o współpracy w każdej chwili, z każdym z Użytkowników. Portal zastrzega też sobie prawo do natychmiastowej likwidacji konta i hasła każdego z Użytkowników, o ile zachowanie danego Użytkownika zostanie uznane za niedopuszczalne. Rabaho.com zastrzega sobie całkowite prawo do natychmiastowego rozwiązania wszelkich relacji z Użytkownikiem, w każdym przypadku niespełnienia powyższych warunków. Po likwidacji konta i hasła Użytkownika, wszystkie warunki dotyczące odpowiedzialności i obowiązków Użytkownika nadal obowiązują.

W przypadku, gdy właściwy Sąd stwierdzi nieważność w którejś z powyższych pozycji, ta nieważność nie będzie miała wpływu na prawidłowość innych postanowień powyższych warunków, przy czym pozostałe części powyższych warunków będą nadal obowiązywać. O ile jedna z powyższych stron w sporze nie wykorzysta swoich praw, nie będzie to brane pod uwagę jako utrata lub zrzeczenie się tych praw. Nie będzie to także prowadzić do utraty pozostałych, wyżej określonych praw.

Postanowienia końcowe

Wszystkie powyższe ogólne warunki użytkowania zaczynają obowiązywać w chwili ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej www.rabaho.com. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, którzy nawiązali współpracę z Portalem tuż po opublikowaniu Regulaminu na stronie internetowej.

Wyjątkowe, wysokiej jakości produkty w świetnych cenach.

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się wszystkiego o najnowszych ofertach na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezpieczne zakupy

W celu przetworzenia Twojego zamówienia stosujemy najlepsze środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych wprowadzonych podczas składania zamówienia.

icon-shipping
Niezawodna dostawa

Przejmujemy odpowiedzialność za bezpieczną dostawę produktu w idealnym stanie pod wskazany przez Ciebie adres.

icon-package
Czas dostawy: 24 godziny

Zamówione produkty wysyłamy w przeciągu jednego dnia od chwili otrzymania zapłaty.

icon-list
Wysoka ocena jakości

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które umożliwiają łatwe i bezpieczne użytkowanie produktu.

icon-heart
Produkt z gwarancją

Gwarancja i termin zwrotu pieniędzy wynoszą 44 dni. W tym okresie zwrócimy Ci pieniądze, jeśli okaże się, że nie będziesz zadowolony z produktu.