-

Politika privatnosti

Interaktivna usluga koju Super Kupovina d.o.o. (dalje u tekstu: rabaho.com) pruža putem internet stranice www.rabaho.com koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, sprovođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji, kao i pružanja usluga putem interneta.

Ako koristite internet stranicu www.rabaho.com, smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ako se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Uslovi korišćenja se odnose na korišćenje internet stranica www.rabaho.com od strane korisnika. Ako posle upoznavanja sa Uslovima korišćenja korisnici i dalje koriste ove internet stranice, smatra se da su isti saglasni sa ovde iznesenim uslovima i pravilima, i da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža rabaho.com. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može da dođe do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane rabaho.com, pa iz tog razloga rabaho.com ne može da bude odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili bilo kakav drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane rabaho.com.

Korisnik je saglasan sa time da pristup internet stranici www.rabaho.com ponekad može da bude u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice ili iz drugih razloga za koje nije odgovoran rabaho.com. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način, kako neposredno tako i posredno, koristi ili je koristila usluge rabaho.com.

rabaho.com zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranica. Isto tako, rabaho.com može da prestane da šalje informacije ili deo informacija, može da promeni ili ukine bilo koji način prenosa podataka, i može da promeni brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

rabaho.com zadržava pravo da, ako to smatra potrebnim, u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i/ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog da uključuju i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavi o poverljivosti podataka, a da bi bili informisani o eventualnim promenama.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i/ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi naše internet stranice, smatra se da isti prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja je važeća prema trećima odmah po objavi na internet stranicama www.rabaho.com . Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika posle takve promene će se podrazumevati kao prihvatanje tih promena.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.rabaho.com isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Isključivo korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica www.rabaho.com, isto tako samostalno snosi i sve troškove povezane sa tim. rabaho.com ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu da nastanu kao posledica korišćenja internet stranica www.rabaho.com

Ako korisnik koristi internet stranice www.rabaho.com, smatra se da je isti saglasan sa time da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranica www.rabaho.com mora da bude u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju da putem ovih internet stranica objavljuju, prenose ili na bilo koji način učine dostupnima nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. rabaho.com zadržava diskreciono pravo da sama proceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne sme da bez prethodnog pismenog odobrenja od strane rabaho.com objavljuje, prenosi ili na bilo koji način učini dostupnima sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme da vrbuje druge korisnike internet stranica www.rabaho.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija rabaho.com.

rabaho.com zadržava diskreciono pravo da samostalno proceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranicama www.rabaho.com su vlasništvo rabaho.com pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na žigove i/ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. rabaho.com je takođe nosilac autorskih prava na celokupan idejni sadržaj internet stranice www.rabaho.com neophodan za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja od strane rabaho.com. Svako kršenje spomenute zabrane može za posledicu da ima povredu autorskih prava, prava žiga, ili nekog drugog prava pa tako može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a naročito može da dovede do krivičnog gonjenja.

Korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, učestvuje u prenosu ili prodaji, stvara derivate, ili na bilo koji drugi način iskorišćava bilo koji sadržaj sa internet stranice www.rabaho.com, u celini ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može da sa internet stranice www.rabaho.com preuzima, štampa i snima materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje sopstvene i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obavezuje da na internet stranicama www.rabaho.com neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pravu na žig, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora da dođe samostalno, dakle rabaho.com nije u obavezi da iznosi ili objavi takve informacije.

Postavljanjem materijala bilo kog sadržaja od strane korisnika na bilo koji deo internet stranica www.rabaho.com, korisnik garantuje da je nosilac prava na te materijale dao rabaho.com pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo/licencu na korišćenje, reprodukciju, modifikaciju, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, snimanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu sopstvenu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan sa time da koristi internet stranice www.rabaho.com isključivo na svoju ličnu odgovornost. rabaho.com, kao nijedna treća osoba povezana sa njom, ni na koji način ne garantuju da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako rabaho.com nije odgovorna za posledice koje mogu da nastanu upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti se odnosi na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede izazvane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacionoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da rabaho.com nije odgovorna za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana, i da rizik od eventualnih šteta u potpunosti snosi korisnik.

rabaho.com nije ni u kom slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može delimično ili u potpunosti da nastane kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.rabaho.com.

rabaho.com nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može da postavi na internet stranice www.rabaho.com. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može da bude uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

rabaho.com može da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.rabaho.com, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome, rabaho.com zadržava pravo da ukloni bilo koji materijal za koji prema sopstvenoj diskrecionoj proceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i da ukine lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan sa time da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chat-a ili foruma, ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije javnog karaktera, i nemaju status poverljivih informacija pa, dakle, rabaho.com može da nadzire sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto rabaho.com obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje mogu da se nađu na internet stranicama www.rabaho.com, rabaho.com nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranica www.rabaho.com, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istima.

Ako korisnik objavljuje komentare, poruke ili druge informacije na internet stranicama www.rabaho.com, smatra se da korisnik daje rabaho.com pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koje druge pravno dozvoljene namene.

Korisnik izričito izjavljuje da rabaho.com, njene partnere, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente neće smatrati odgovornima za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranica www.rabaho.com od strane korisnika.
rabaho.com u svako doba može da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukine mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. rabaho.com ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.rabaho.com postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlašćenih korisnika.

rabaho.com nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu koja je nastala kao posledica toga da se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.rabaho.com .

rabaho.com se u svakom smislu izričito ograđuje od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi moglo da se pristupi sa internet stranice www.rabaho.com . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na ličnu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti rabaho.com.

Ako se korisnik registruje/otvori korisnički nalog na internet stranici www.rabaho.com, smatra se da je isti ove Uslove korišćenja pročitao u celini.

Super Kupovina d.o.o.

7. jula br 34, 32 300 Gornji Milanovac

MB: 20988380

PIB: 108382997

Kvalitetni i jedinstveni proizvodi po sjajnim cenama.

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o najnovijim ponudama na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezbedna kupovina

Pri obradi vaše porudžbine upotrebljavamo najbolje bezbednosne mere, kako bismo bili sigurni da su vaši podaci koje upišete pri naručivanju bezbedno sačuvani.

icon-shipping
Pouzdana isporuka

Snosimo odgovornost za bezbednu isporuku proizvoda u ispravnom stanju na vašu adresu.

icon-package
Vreme isporuke 24 h

Naručene proizvode isporučujemo u najkraćem periodu od jednog dana od primanja uplate.

icon-list
Visoka procena kvaliteta

Proizvod je napravljen od materijala visokog kvaliteta koji omogućavaju jednostavnu i bezbednu upotrebu proizvoda.

icon-heart
Garancija na proizvod

Garancija i rok za vraćanje novca važe 44 dana. U tom periodu vam vraćamo novac ako proizvodom slučajno ne budete zadovoljni.