-

Uslovi korišćenja

Ovim uslovima korišćenja se uređuju pravni odnosi između društva Super Kupovina d.o.o. i korisnika usluga www.rabaho.com. Uslovi važe od datuma stupanja na snagu, pa do dana promene uslova ili njihove dopune.

Uslovi korišćenja i izjava o saglasnosti

Korisnička upotreba internet stranica www.rabaho.com je određena pravilima i uslovima navedenim u uslovima korišćenja. Korišćenjem internet stranica www.rabaho.com korisnici potvrđuju da prihvataju navedena pravila i uslove, i da se slažu sa pravilima i uslovima korišćenja navedenih internet stranica.

Društvo Super Kupovina d.o.o. je vlasnik internet stranica www.rabaho.com, i zaduženo je za sprovođenje finansijskih transakcija, organizaciju i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacionih usluga putem interneta.

Prilikom svakog daljnjeg korišćenja ovih internet stranica potvrđujete svoju upoznatost i saglasnost sa pravilima i uslovima korišćenja.

Svaki korisnik ima lično pravo na korišćenje stranica www.rabaho.com. Korisnik je svaka osoba koja neposredno ili posredno u bilo kom trenutku koristi usluge portala rabaho.com.

Izjava o odgovornosti

Korisnik daje saglasnost da se www.rabaho.com koristi isključivo na ličnu odgovornost. Portal rabaho.com ni na koji način ne daje garanciju da će upotreba ovih stranica biti neprekidna ili bez grešaka. Takođe, ne garantuje za posledice upotrebe ili pouzdanost, tačnost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda pruženih putem ovih internet stranica. Korisnik razume, prihvata i potvrđuje da rabaho.com ne odgovara za protivzakonito ili neprikladno ponašanje drugih korisnika ili trećih strana. Rizik od mogućih šteta koje nastaju kao posledica navedenog u potpunosti snosi korisnik portala.

Izjava se odnosi na sve moguće štete izazvane eventualnom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu i prenosu, prekidom u komunikacionoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Rabaho.com, kao i sva druga fizička ili pravna lica koja učestvuju u stvaranju, proizvodnji i distribuciji ovih stranica ne odgovaraju ni za kakvu štetu koja može da nastane kao posledica korišćenja ili onemogućenog korišćenja ovih internet stranica. Korisnik razume i pristaje na suglasnost sa time da se navedeni uslovi odnose na celokupan sadržaj internet stranica www.rabaho.com.

Korisnički nalog i lozinka

Nakon otvaranja korisničkog naloga na www.rabaho.com, smatra se da je korisnik pročitao, razumeo i prihvatio uslove korišćenja ovog portala.

Svaki korisnik prihvata ličnu odgovornost za zaštitu poverljivosti svog korisničkog imena i lozinke. Korisnik je saglasan sa time da su događaji izazvani prekidom usluga pri korišćenju usluga van kontrole portala rabaho.com. Portal zbog toga ne odgovara za eventualni gubitak podataka do kog može da dođe tokom pružanja usluga.

Korisnik razume i slaže se sa time da pristup stranicama www.rabaho.com može biti isključen, privremeno nedostupan ili prekinut zbog razloga koji su van odgovornosti rabaho.com.

Oslobađanje od odgovornosti

Portal rabaho.com ne odgovara ni za kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašćeni korisnik postavi na stranice www.rabaho.com.

Objavljivanje bilo kakvog neprimerenog sadržaja u kome se vređaju lična ljudska, moralna, verska i etička načela je strogo zabranjeno. Portal rabaho.com će svaku sličnu navedenu zloupotrebu prijaviti nadležnim administratorima.

Rabaho.com zadržava pravo da u svakom trenutku promeni, prilagodi, izmeni, obriše ili ukloni svaki sadržaj koji je ocenjen kao neprikladan.

Rabaho.com, kao i njegovi saradnici, pružaoci podataka i uređivači ne odgovaraju za bilo kakve greške i netačnosti, kao ni za druge nedostatke, neprikladnost i neizvornost podataka na ovim stranicama. Takođe, ne odgovaraju za bilo kakav prekid ili kašnjenje u prenosu podataka do korisnika. Nijedna od navedenih strana ne snosi odgovornost za moguća potraživanja i gubitke koji mogu da proizađu iz toga.

Rabaho.com zadržava potpuno pravo da promeni ili ukine prenos bilo koje vrste ili dela podataka. Portal takođe zadržava pravo na potpuni prestanak slanja ili promenu brzine prenosa ili bilo kojih drugih funkcija. Portal rabaho.com može da koristi navedena prava u svim segmentima poslovanja, bez ograničenja.

Ako su materijali koji krše opšte uslove korišćenja postavljeni od strane trećih osoba, rabaho.com nije odgovoran za njihovo postavljanje, ali će se pobrinuti da se navedeni materijali uklone.

Za sva mišljenja, savete, izjave, usluge, ponude ili druge informacije i sadržaje postavljene od trećih strana - odgovorni su određeni autori ili distributeri, a ne portal rabaho.com. Ni rabaho.com niti bilo koji treći pružalac informacija ne daju garanciju za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja, kao ni za mogućnosti prodaje i pogodnosti za neku drugu određenu namenu.

Rabaho.com ni u kom slučaju ne odgovara za eventualni gubitak ili štetu nastalu kao posledica toga što je korisnik imao pouzdanja u informacije dobijene putem sistema na portalu. Korisnik je odgovoran za ličnu procenu tačnosti, potpunosti i korisnosti bilo kog stava, saveta, informacije, mišljenja ili drugog sadržaja na internet stranicama rabaho.com.

Promena uslova korišćenja

Rabaho.com zadržava sva prava da ukine ili izmeni bilo koji od navedenih uslova korišćenja, u slučaju da to smatra potrebnim. Predviđene izmene mogu da uključuju uvođenje određenih naknada ili naplata, pa se korisnicima preporučuje da s vremena na vreme ponovo pročitaju uslove korišćenja i izjavu o poverljivosti podataka, da bi imali uvid u eventualne promene.

Ako i posle promene uslova korišćenja i izjave o poverljivosti podataka korisnik nastavi da koristi predmetne stranice, smatra se da je pročitao i prihvatio trenutne uslove korišćenja i izjavu o poverljivosti podataka.

Sve izmene ili brisanja pravila i uslova korišćenja stupaju na snagu odmah nakon objave na www.rabaho.com. Svaka daljnja upotreba ovih stranica se smatra prihvatanjem tih promena.

Izjava o vlasništvu

Internet stranice rabaho.com su privatno vlasništvo. Svaki vid komunikacije i interakcije koji se odvija na ovim stranicama mora da se pridržava uslova korišćenja. Korisnik je dužan da koristi internet stranice www.rabaho.com u skladu sa opštim moralnim i etičkim načelima i propisima RS.

Korisnici ne smeju da putem portala rabaho.com prenose nikakav materijal koji je nezakonit, klevetnički, uvredljiv ili ugrožavajući, opscen, vulgaran ili koji na bilo koji način narušava i ugrožava prava i privatnost drugih, kao ni materijal koji krši bilo kakve propise i podstiče na protivzakonite aktivnosti, ili koji sadrži ponudu bilo kakvih ponuda/usluga ili oglašavanje, koji nema izričito pismeno dopuštenje portala rabaho.com.

Svako ponašanje koje ograničava ili onemogućuje drugog korisnika u upotrebi ovih internet stranica je strogo zabranjeno. Zabranjeno je korišćenje ove stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve verske, političke, komercijalne ili nekomercijalne promocije. Strogo je zabranjeno pozivanje korisnika rabaho.com na učlanjenje u bilo kakve druge online ili offline ponude/usluge koje su konkurencija ovom portalu.

Za upotrebu rabaho.com je potrebno odobrenje nosioca autorskih prava kao i odobrenje nosioca prava na žigove i dizajn. Bilo kakva objava, distribucija, kopiranje ili menjanje ovih internet stranica su strogo zabranjeni bez prethodnog pismenog odobrenja od strane www.rabaho.com! Svako kršenje ove zabrane će se tretirati kao povreda prava intelektualnog vlasništva, i kao posledica toga može doći do brojnih sudskih postupaka ili krivičnog gonjenja počinioca. Na rabaho.com, osim materijala zaštićenih žigom, autorskim pravom i dizajnom, postoje i druge informacije, koje su pokrivene pravom drugih pravnih ili fizičkih lica. U ove informacije spadaju fotografije, zvuk, grafika, tekstovi, softver i ostali sadržaj, u skladu sa zakonima Republike Srbije. Sva autorska prava vezana za biranje, postavljanje, unapređenje i vođenje takvog sadržaja zadržava rabaho.com.

Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje, prenos ili učestvovanje u prenosu i prodaji, menjanje ili bilo kakvo iskorišćavanje sadržaja www.rabaho.com. Redistribuiranje, kopiranje, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez prethodnog pismenog odobrenja portala je zabranjeno. Preuzimanje, štampanje i snimanje autorski zaštićenog materijala je dozvoljeno samo za sopstveno i lično korišćenje.

Korisnicima je zabranjeno da bez jasnog odobrenja nosioca tih prava objavljuju bilo kakav materijal koji je zaštićen žigom, autorskim ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Rabaho.com nije obavezan da pomaže u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskim pravima, i za štetu nastalu povredom autorskih prava ili zloupotrebom žiga i drugog intelektualnog vlasništva odgovara samo korisnik.

Svakim postavljanjem materijala na internet stranice www.rabaho.com  korisnik daje garanciju da kao nosilac prava na te materijale daje portalu neograničeno, besplatno i pravno valjano pravo na upotrebu, izmenu, objavljivanje, reprodukovanje, prevođenje, prilagođavanje i distribuiranje istog materijala. Drugim korisnicima je dozvoljeno da pristupaju, pregledaju, snimaju ili reprodukuju isti materijal samo za ličnu upotrebu.

Rabaho.com zadržava pravo, ali nema obavezu, da u svakom trenutku nadzire sadržaj ovih stranica, da bi se osiguralo poštovanje svih uslova korišćenja i pravila koje portal propisuje. Chat sobe i forumi, koji se nalaze na ovim stranicama, takođe spadaju pod pravo nadzora. Rabaho.com zadržava pravo da ukloni bilo koji materijal koji ne poštuje navedena pravila ili je upitan iz drugih razloga, bez ograničavanja od prethodno navedenih stavki.

Korisnik razume i prihvata da su sve diskusije, ocene, komentari, privatne poruke i drugi načini komunikacije na portalu javni, a ne privatni, i da portal www.rabaho.com zadržava pravo na nadzor komunikacije korisnika bez njihovog znanja i dopuštenja. Bilo kakav vid komunikacije koju korisnik objavi na rabaho.com se ne smatra poverljivim. Korisnik se slaže da prilikom objavljivanja komentara, poruka i informacija daje portalu rabaho.com pravo na korišćenje istih. Nakon njihove objave, portalu rabaho.com se daje odobrenje da ih koristi za promociju, oglašavanje, istraživanje ili bilo kakvu drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik se slaže i prihvata da oslobađa portal rabaho.com od odgovornosti i svih zahteva za naknadu troškova i štete - uključujući njegove filijale, odgovorne osobe, zaposlene i agente. Ovo uključuje i troškove pravnog zastupanja čiji je eventualni nastanak moguć korisnikovim korišćenjem stranica portala rabaho.com.

Rešavanje sporova

Pravni sporovi koji mogu da nastanu kao posledica korišćenja ovih internet stranica su u nadležnosti suda u Beogradu i biće rešeni u skladu sa zakonima Republike Srbije. Korišćenjem ovih internet stranica korisnik je saglasan i daje svoj pristanak da bilo koji spor ili zahtev, koji proizilazi iz ovih uslova ili je povezan sa njima i njihovim sprovođenjem, spada pod nadležnost suda u Republici Srbiji.

Raskid poslovnog odnosa

Rabaho.com zadržava pravo da raskine poslovni odnos u bilo kom trenutku sa bilo kojim korisnikom. Takođe ima pravo da odmah ukine sve korisničke naloge i lozinke korisnika, ako se ponašanje određenog korisnika bude smatralo neprihvatljivim. Rabaho.com zadržava potpuno pravo da odmah raskine odnos sa korisnikom u bilo kom slučaju nepoštovanja navedenih uslova. Nakon ukidanja korisničkih naloga ili lozinki, svi uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika nastavljaju da važe.

U slučaju da nadležni sud pronađe ništavost u nekoj od ovih stavki, ta ništavost neće imati uticaj na pravilnost drugih odredbi ovih uslova, i drugi delovi ovih uslova ostaju na snazi. Ako bilo koja od navedenih strana ne iskoristi svoja prava, to se neće smatrati gubitkom ili odricanjem istih. Takođe se neće voditi kao gubitak drugih navedenih prava.

Završna odredba

Svi navedeni opšti uslovi korišćenja stupaju na snagu istog trenutka kada se objave na službenoj stranici www.rabaho.com. Uslovi korišćenja važe za sve korisnike koji su zasnovali odnos nakon trenutka objave istih na stranici.

Super Kupovina d.o.o.

7. jula br 34, 32 300 Gornji Milanovac

MB: 20988380

PIB: 108382997

Kvalitetni i jedinstveni proizvodi po sjajnim cenama.

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o najnovijim ponudama na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezbedna kupovina

Pri obradi vaše porudžbine upotrebljavamo najbolje bezbednosne mere, kako bismo bili sigurni da su vaši podaci koje upišete pri naručivanju bezbedno sačuvani.

icon-shipping
Pouzdana isporuka

Snosimo odgovornost za bezbednu isporuku proizvoda u ispravnom stanju na vašu adresu.

icon-package
Vreme isporuke 24 h

Naručene proizvode isporučujemo u najkraćem periodu od jednog dana od primanja uplate.

icon-list
Visoka procena kvaliteta

Proizvod je napravljen od materijala visokog kvaliteta koji omogućavaju jednostavnu i bezbednu upotrebu proizvoda.

icon-heart
Garancija na proizvod

Garancija i rok za vraćanje novca važe 44 dana. U tom periodu vam vraćamo novac ako proizvodom slučajno ne budete zadovoljni.