-

Условия за ползване

С настоящите Условия за ползване се уреждат правоотношенията между дружеството Perfect Shop ltd и потребителите на услугите предоставени от www.rabaho.com. Тези Условия за ползване влизат в сила от датата на публикуването им до датата на внасяне на промени или допълнения в тях.

Условия за ползване и декларация за съгласие

Използването на интернет страницата www.rabaho.com от страна на всеки потребител е обусловено от определени правила и условия посочени в условията за ползване. С използването на интернет страницата www.rabaho.com потребителят потвърждава, че приема гореспоменатите правила и условия и е съгласен с правилата и условията за ползване на горепосочената интернет страница.

Дружеството Perfect Shop ltd е собственик на интернет страницата www.rabaho.com и носи отговорност за извършване на финансови транзакции, организация и посредничеството при продажба, управление на съдържанието и предоставяне на информационни услуги посредством интернет.

С всяко последващо използване на тази интернет страница потвърждавате, че сте запознати и съгласни с представените правила и условия за ползване.

Всеки потребител има право да ползва интернет страницата www.rabaho.com. Потребител е всяко лице, което при каквито и да е обстоятелства директно или индиректно използва услугите предоставени от портала www.rabaho.com.

Декларация за отговорност

Потребителят предоставя съгласието си, че ще ползва интернет страницата www.rabaho.com изключително и само на своя собствена отговорност. Порталът rabaho.com по никакъв начин не дава гаранция, че достъпът до неговата интернет страницата ще бъде непрекъснат или, че същият ще функционира безпроблемно. Също така rabaho.com не носи отговорност за последиците възникнали вследствие на използването на тази интернет страница, както нито за надеждността, точността или съдържанието на която и да е информация, услуга или стока предлагана посредством тази интернет страница. Потребителят разбира, приема и потвърждава, че rabaho.com не носи отговорност за противозаконно или некоректно поведение на други потребители или трети лица. Рискът от възможни вреди, възникнали вследствие на горепосоченото, поема изцяло потребителят на Портала.

Декларацията се отнася до всички възможни вреди, възникнали вследствие на евентуална грешка, изтриване на информация, прекъсване на електронната връзка, компютърен вирус, повреда, закъснение на електронната връзка и преноса на данни, прекъсване на комуникационната връзка, кражба, прекратяване на договора, изтриване на профил от страна на трети лица или неупълномощен достъп, промени или злоупотреби с база данни, некоректно поведение, невнимание или други подобни действия.

rabaho.com както и всички останали физически и юридически лица, участващи в създаването, поддържането или дистрибуцията на тази интернет страница не носят никаква отговорност за каквато и да е вреда, възникнала вследствие на ползване или невъзможно ползване на посочената интернет страница. Потребителят разбира и дава съгласието си, че горепосочените условия се отнасят до цялостното съдържание на интернет страницата www.rabaho.com.

Потребителски профил и парола

Със създаването на потребителски профил на интернет страницата www.rabaho.com се счита, че потребителят е прочел, разбрал и приел условията за ползване на Портала.

Всеки потребител приема, че е лично отговорен за съхранението на потребителските си име и парола. Потребителят е съгласен, че обстоятелства предизвикани вследствие на прекъсване на услугите по време на ползването им са извън контрола на rabaho.com. Сходно с това порталът не носи отговорност за евентуална загуба на данни, до която може да се стигне по време на предоставянето на услуги.

Потребителят разбира и се съгласява, че достъпът до интернет страницата www.rabaho.com може да бъде невъзможен, временно недостъпен или прекъснат поради причини, за които www.rabaho.com не носи отговорност.

Ограничаване на отговорността

Порталът rabaho.com не носи отговорност, за каквото и да е съдържание, публикувано на страницата на www.rabaho.com от страна на потребител, предплатен потребител или неупълномощен потребител.

Строго се забранява публикуването на каквото и да е неподходящо съдържание накърняващо човешкото достойнство, нарушаващо морални, религиозни или етични принципи. Порталът rabaho.com ще уведомява отговорните администратори за всяка подобна злоупотреба.

Rabaho.com си задържа правото във всеки момент да променя, адаптира, изменя, изтрива или премахва всяко съдържание оценено като неподходящо.

Rabaho.com както и всички негови сътрудници, доставчици на информация и редактори не носят отговорност за каквито и да е грешки и неточности, както и за други недостатъци, несъответствия и неоригиналност на информацията на тази интернет страница. Също така не носят отговорност за прекъсване или закъснение при преноса на данни към потребителите. Нито една от горепосочените страни не поема отговорност за възможни вземания и загуби, възникнали вследствие на горепосоченото.

Rabaho.com си задържа пълното правото да променя или премахва които и да е видове или части от данните. Също така, rabaho.com си задържа правото да прекратява напълно изпращането на данни или да променя бързината им на пренос и всички останали техни характеристики. Порталът rabaho.com има право да приложи горепосочените си права във всички сегменти на дейност без ограничения.

Rabaho.com не носи отговорност за публикациите на материали от страна на трети лица нарушаващи общите условията за ползване, но ще вземе мерки посочените материали да бъдат премахнати.

За всички мнения, съвети, изявления, услуги, оферти или друга информация и съдържание публикувани от страна на трети лица, са отговорни съответните им автори или дистрибутори, а не порталът rabaho.com. Нито rabaho.com, нито което и да е трето лице предоставящо информация не дава гаранция за точността, пълнотата или полезността на което и да е съдържание, както и за възможните начини за продажба и ползване за други цели.

Rabaho.com при никакви обстоятелства не носи отговорност за евентуална загуба или вреда настанала вследствие на потребителско доверие към информацията получена посредством портала. Потребителят носи отговорност за собствената си преценка за точността, пълнотата и полезността на всяко мнение, съвет, информация или друго съдържание намиращо се на интернет страницата на rabaho.com.

Промени на условията на ползване

Rabaho.com си задържа правото да отменя или изменя всяко от посочените условия за ползване, ако счете това за необходимо. Предвижданите изменения могат да включват определени обезщетения или плащания, затова се препоръчва потребителите да четат периодично информацията съдържана в условията за ползване и декларацията за поверителност на данните, за да бъдат информирани при евентуални промени.

Ако в случай на промяна на условията на ползване и декларацията за поверителност на данните, потребителят продължи да ползва посочената интернет страница, се счита, че е прочел и приема моментните условия за ползване и декларацията за поверителност на данните.

Всички изменения или отмени на правила и условия за ползване влизат в сила от момента на публикуването им на www.rabaho.com. Всяко последващо използване на тази страница се счита като приемане на съответните промени.

Декларация за собственост

Интернет страницата rabaho.com е частна собственост. Всеки вид комуникация и интеракция случващ се на тази интернет страница трябва да бъде съгласно условията за ползване. Потребителят се задължава да използва интернет страницата www.rabaho.com съгласно общите морални и етични принципи и законите на РБ (Република България).

Потребителят няма право да разпространява посредством портала rabaho.com какъвто и да е незаконен, клеветнически, обиден или застрашаващ, нецензурен, вулгарен или застрашаващ по какъвто и да е начин правата и неприкосвеността на останалите потребители материал, както и материал нарушаващ някой от законите, произтичащ от противозаконна активност или съдържащ предложение за оферта/услуга или реклама без изричното разрешение на портала rabaho.com.

Строго се забранява всяко действие ограничаващо или пречещо на друг потребител да ползва тази интернет страница. Забранява се използването на тази страница за рекламиране или провеждане на каквато и да е религиозна, политическа, комерсиална или некомерсиална дейност. Строго се забранява приканването на потребителите на rabaho.com да станат членове на каквато и да е друга онлайн или офлайн услуга/промоция конкурентна на Портала.

За използването на материали на страницата rabaho.com е необходимо разрешение от носителя на авторските права както и разрешение от носителя на правата на търговската марка и дизайна. Строго се забранява всякакво публикуване, дистрибуция, копиране или променяне на съдържанието на тази интернет страница без предходно взето писмено разрешение от www.rabaho.com! Всяко нарушение на тази забрана ще бъде считано като нарушаване на правата на интелектуална собственост и като последица от това могат да бъдат повдигнати множество съдебни дела или да доведе до наказателното преследване на извършителя. На страницата на rabaho.com, освен материали попадащи под защита на търговска марка, авторски права или дизайн, се съдържа и друга информация попадаща под защита на други юридически или физически лица. Към тази информация спадат снимки, звукозаписи, графични изображения, текстове, софтуер и друго съдържание публикувано съгласно законите на Република България. Rabaho.com си задържа всички авторски права свързани с изтриването, публикуването, създаването и поддържането на подобно съдържание.

Забранява се всяко публикуване, разпространение или участие в разпространение и продажба, изменение или каквото и да е ползване на съдържанието предоставено от www.rabaho.com. Забраняват се без предходно писмено разрешение на Портала редистрибуция, копиране, издаване или комерсиално ползване на взетия материал. Взимането, проучването и подготвянето на материал попадащ под защитата на авторски права е разрешено само за свои лични цели и употреба.

Забранява се на потребителите да публикуват какъвто и да е материал попадащ под защитата търговска марка, авторски или сродни права на интелектуална собственост без ясното съгласие на носителя на тези права. Rabaho.com няма задължението да съдейства при определянето дали даден материал попада под защита на авторски права и за вредата настанала вследствие на възможно нарушаване на авторските права или злоупотреба с търговска марка или друга интелектуална собственост носи отговорност само потребителят.

С поставянето на всеки материал на страницата на www.rabaho.com потребителят дава съгласието си, че като носител на правата на даден материал предоставя на Портала неограничено, безплатно и законно право на употреба, изменение, публикуване, репродукция, превод, адаптация и дистрибуция на съответния материал. Останалите потребители имат право на преглед, подготвяне или репродукция на тези материали само за свои лични цели и употреба.

Rabaho.com няма задължението, но задържа правото си на контрол върху съдържанието на тази страница с цел да се гарантира спазването на всички условия за ползване и правилата предписани от Портала. Rabaho.com без ограничения си задържа правото да премахва който и да е матерал, който не спазва горепосочените правила или е под въпрос поради други причини.

Потребителят разбира и приема, че всички дискуции, оценки, коментари, лични съобщения и други начини на комуникация посредством Порала са обществени, а не лични и че порталът www.rabaho.com задържа правото си на контрол над съдържанието на комуникацията на потребителите без тяхно знание и разрешение. Какъвто и да е вид комуникация, която потребителят публикува на rabaho.com не се приема като достоверна. Потребителят е съгласен, че с публикуването на коментари, съобщения и информация предоставя на rabaho.com право на използване на същите. След публикуването им на портала rabaho.com потребителят предоставя своето съгласие да бъдат ползвани за промоции, рекламиране, проучване или за всяка друга законно резрешена цел.

Потребителят се съгласява и приема, че освобождава портала rabaho.com както и неговите дъщерни фирми, отговорните представители в дружеството, служителите или агенти за обезщетение или разноски по евентуални щети, включително и разноски по правни спорове, евентуално настанали вследствие на използването на интернет страницата на портала rabaho.com.

Разрешаване на спорове

Правните спорове възникнали като последица от използването на тази интернет страница попадат под юрисдикцията на съда и ще бъдат разглеждани съгласно законите на Република България. С използването на тази интернет страница потребителят предоставя съгласието си и заявява, че всеки спор или искане, произтичащи от тези условия или свързани със същите и тяхното прилагане, попадат под юрисдикцията на съда в Република България.

Прекратяване на бизнес отношенията

rabaho.com си задържа правото да прекрати бизнес отношенията си с всеки потребител във всеки момент. Също така има право да деактивира всички налични потребителски профили и пароли на даден потребител, ако действията му бъдат счетени за некоректни. Rabaho.com си задържа пълното право да прекрати незабавно отношенията си с всеки потребител неспазил при каквито и да е обстоятелства горепосочените условия. След деактивирането на потребителския профил или парола, всички условия, отнасящи се до отговорността и задълженията на потребителя продължават да бъдат в сила.

В случай, че компетентният съд установи невалидност на някое от тези условия, тази невалидност няма да окаже влияние върху правотата на останалите членове на тези условия и останалите части от тези условия остават в сила. Ако някоя от посочените страни не се възползва от правата си това няма да се счете като загуба или отказ от същите. Също така няма да доведе до загуба на другите горепосочени права.

Заключителна разпоредба

Всички горепосочени общи условия за ползване влизат в сила от момента на публикуването им на официалната страница на www.rabaho.com. Условията за ползване са в сила за всички потребители сключили отношения след момента на публикуване на същите на страницата.

Качествени и уникални продукти на страхотни цени.

Регистрирайте се, за да получавате нашия бюлетин и научете всичко за най-новите предложения в Rabaho!

icon-safe-shopping
Сигурно закупуване

Използваме най-добрите мерки за сигурност при обработката на вашата поръчка. Гарантираме ви, че въведените при поръчката данни, са безопасно съхранявани.

icon-shipping
Гарантирана доставка

Ние носим отговорност за безопасната доставка на продуктите до адреса ви в добро състояние.

icon-package
Време за доставка 24ч.

Поръчаните продукти се доставят в най-кратък период от един ден от получаване на плащането.

icon-list
Висока степен на качество

Продуктът е изработен от висококачествени материали, които позволяват лесното и безопасното му използване.

icon-heart
Гаранцията на продукта

Гаранцията и срокът за връщане на пари са 44 дни. В този период ние може да ви върнем парите, ако случайно останете недоволни от продукта.