-

Politika soukromí

Komunikační služby, které poskytuje Net Sales Ltd (dále: rabaho.com) prostřednictvím internetových stránek www.rabaho.com, jež jsou v jeho vlastnictví, zahrnují řízení obsahu, provádění finančních transakcí, organizaci a zprostředkovávání při prodeji, stejně jako poskytování služeb prostřednictvím internetu.

Použitím internetových stránek www.rabaho.com dáváte najevo, že jste plně seznámeni se zde uvedenými Podmínkami použití/ Podmínkami prodeje/ Prohlášením o důvěrnosti údajů, a že s nimi souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte a nepřijímáte je, nepoužívejte, prosím, tyto internetové stránky.

Podmínky použití se vztahují k použití internetových stránek www.rabaho.com ze strany uživatele. Každé další použití těchto internetových stránek po seznámení s Podmínkami použití, znamená, že uživatelé souhlasí se zde uvedenými podmínkami a pravidly, jakož i s použitím internetových stránek v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel je zodpovědný za ochranu hesel, která se zobrazují a vytváří při použití služeb, které poskytuje rabaho.com. Cílový uživatel je take seznámen a souhlasí s faktem, že při používání internetové sítě občas může dojít k technickým potížím a následovně take ke přerušení služeb.  Takové a tomu podobné situace jsou mimo kontrolu rabaho.com, z čehož vyplývá, že rabaho.com nemůže být zodpovědný za žádnou ztrátu dat, nebo jakoukoli jinou záležitost, k níž může dojít během poskytování služeb ze strany rabaho.com.

Uživatel souhlasí, že přístup k internetovým stránkám www.rabaho.com může občas být přerušený, dočasně nedostupný, nebo vypnutý z důvodu rutinní údržby stránek, stejně jako z jiných důvodů, za které rabaho.com nezodpovídá. Uživatelem nebo cílovým uživatelem je každá osoba, která jakýmkoli způsobem, jak bezprostředně, tak prostředně, užívá služby rabaho.com.

rabaho.com si vyhrazuje právo v každé chvíli změnit nebo odstranit jakoukoli sekci působení, včetně, a to bez omezení, doby dostupnosti, obsahu, jakož i vybavení potřebného k přístupu nebo používání internetových stránek. rabaho.com také může přerušit odesílání údajů nebo části údajů, změnit nebo zrušit jakýkoli způsob přenosu dat a změnit rychlost přenosu dat, stejně jako jakýkoli jiný parametr.

rabaho.com si vyhrazuje právo v jakékoli chvíli, a to bez předchozího oznámení, pokud to považuje za potřebné, zrušit nebo změnit jakoukoli ze zde uvedených Podmínek použití internetových stránek a/nebo Prohlášení o důvěrnosti údajů.

Zmíněné změny můžou, mimo jiné, rozumět také stanovení určitých nákladů nebo sazeb, a proto se uživatelům doporučuje, aby si občas zase podrobně přečetli ustanovení obsažené v Podmínkách použití a Prohlášení o důvěrnosti údajů, aby byli včas informováni o případných změnách.

V případě, že dojde ke změnám Podmínek použití a/nebo Prohlášení o důvěrnosti údajů, a že uživatel pokračuje v používání našich internetových stránek, bude považováno, že souhlasí s Podmínkami použití a Prohlášení o důvěrnosti údajů ve změněné podobě. Každá případná změna nebo mazání podmínek použití vstupuje v platnost vůči třetím osobám hned po zveřejnění na internetových stránkách www.rabaho.com. Každé použití zmíněných internetových stránek ze strany cílového uživatele po takové změně bude považováno za souhlas se změnami.  

Uživatel je povinen a dlužen používat internetové stránky www.rabaho.com výhradně v souladu s předpisy České republiky, jakož i v souladu s obecnými morálními a etickými zásadami.

Uživatel je zodpovědný za obstarání a údržbu svého počítačového vybavení, včetně celkového hardveru a softveru, které vlastní a používá, stejně jako dalšího vybavení potřebného k přístupu a užívání internetových stránek www.rabaho.com. Uživatel je také povinen samostatně uhradit veškeré náklady s tím spojené. rabaho.com vylučuje jakoukoli možnost poškození vybavení a dalších zařízení, k němuž může případně dojít v důsledku používání internetových stránek www.rabaho.com.

Použitím internetových stránek www.rabaho.com ze strany uživatele se považuje, že uživatel souhlasí s tím, aby byla všechna komunikace a interakce, která se odehrává prostřednictvím internetových stránek www.rabaho.com, v souladu s uvedenými Podmínkami použití. Uživatelům se zakazuje prostřednictvím těchto internetových stránek zveřejňovat, rozšiřovat nebo zpřístupňovat žádný materiál, který jakýmkoli způsobem porušuje práva jiných, na příklad urážlivý obsah, obsah urážející na cti, obsah, který porušuje nebo ohrožuje soukromí atd., stejně jako nezákonný materiál. rabaho.comsi vyhrazuje diskreční právo posoudit, zda nedošlo k porušení povinností ze strany uživatele.

Uživateli se zakazuje zveřejňovat, rozšiřovat nebo jakýmkoli způsobem zpřístupňovat materiál obsahující inzeráty, reklamy nebo nabídky jakýchkoli produktů a služeb, stejně jako náboženskou, politickou či nekomerční reklamu, bez předchozího souhlasu. Uživateli se zejména zakazuje verbování jiných uživatelů internetových stránek www.rabaho.com, aby se stali uživateli jiných služeb, které jsou přímou nebo nepřímou konkurencí rabaho.com.

rabaho.com si vyhrazuje diskreční právo samostatně posoudit, zda nedošlo k porušení povinností ze strany uživatele.

Všechny materiály nacházející se na internetových stránkách www.rabaho.com jsou vlastnictvím rabaho.com a jako takové jsou chráněny zákonem, nebo se mají používat v souladu se souhlasem nositelů autorských práv a nositelů práv na razítko a/nebo design, jakož i v souladu s dalšími potřebnými souhlasy. rabaho.com je také nositelem autorských práv k celkovému myšlenkovému obsahu internetových stránek www.rabaho.com nutnému k správnému a nepřerušenému provozu.  

Zakazuje se jakákoli distribuce, kopírování, přenos, odkazování, zveřejňování nebo jakákoli změna těchto internetových stránek bez písemného souhlasu rabaho.com. Každé porušení zákazu může mít za následek porušení autorského práva, práva na razítko, nebo jakéhokoli jiného práva, což může  způsobit nežádoucí účinky, jako jsou zahájení několikanásobného soudního řízení, výjimečně trestního stíhání.

Uživatelům není povoleno buď celkově anebo částečně zveřejňovat, rozšiřovat, podílet se na přenosu nebo prodeji, rozmnožovat, nebo jakýmkoli jiným způsobem zneužívat jakýkoli obsah internetových stránek www.rabaho.com. Také není povoleno kopírovat, redistribuovat, opětovně přenášet, vydávat nebo používat převzatý materiál pro komerční účely.

Uživateli je povoleno stahovat, vypisovat a ukládat materiál chráněný autorským právem pouze pro vlastní potřebu.

Uživatel se zavazuje, že na internetových stránkách www.rabaho.com nebude přidávat, zveřejňovat, nebo jakýmkoli jiným způsobem zpřístupňovat jakýkoli materiál, který podléhá autorským právům, razítku nebo jiným právům, bez souhlasu nositelů těch práv, a že výhradně zodpovídá za případnou újmu vzniklou porušením jeho povinnosti. Uživatel má samostatně zjistit, zda je určitý materiál na internetových stránkách chráněn nějakým z práv, proto rabaho.com není povinný vynášet nebo zveřejňovat takové informace.

Zveřejněním jakéhokoli obsahu ze strany uživatele v jakékoli sekci internetových stránek www.rabaho.com, uživatel poskytuje rabaho.com podložené, bezplatné, neomezené právo / licenci používat, reprodukovat, modifikovat, přizpůsobovat, zveřejňovat, překládat a distribuovat zmíněný materiál. Jiní uživatelé mají právo přístupu, zhlédnutí, ukládání nebo reprodukci takového materiálu pouze pro vlastní osobní potřebu.

Uživatel souhlasí s tím, že internetové stránky www.rabaho.com používá výhradně na vlastní zodpovědnost. rabaho.com, stejně jako žádná třetí osoba s ním spojená, žádným způsobem neručí za nepřerušené užívání a provoz těchto internetových stránek. Tím způsobem rabaho.com nezodpovídá za následky, které můžou vzniknout používáním těchto internetových stránek, ani za pravdivost, důvěruhodnost nebo obsah jakékoli informace, služby nebo zboží poskytnutého prostřednictvím těchto internetových stránek.

Toto prohlášení o zodpovědnosti se vztahuje ke všem případným újmám nebo porušením způsobeným jakoukoli chybou, mazáním, přerušením, počítačovým virem, poškozením, zpožděním při provozu a přenosu, přerušením komunikace, krádeží, zrušením smlouvy, zničením nebo neautorizovaným přístupem, změnami nebo zneužitím, nevhodným chováním, nedbalostí nebo jakýmkoli jiným činem. Uživatel bere na vědomí, že rabaho.com nezodpovídá za nevhodné nebo protizákonné chování jiných uživatelů nebo třětích osob a že riziko případných újem nese on sám.

rabaho.com žádným způsobem nezodpovídá za jakoukoli škodu, která může vzniknout v důsledku používání, nebo částečného či úplného znemožnění používání internetových stránek www.rabaho.com.


rabaho.com nezodpovídá za jakýkoli obsah, který uživatel, předplatitel nebo neautorizovaný uživatel zveřejní na internetových stránkách www.rabaho.com. Jakýkoli obsah, který nesplňuje podmínky použití může být v jakékoli chvíli odstraněn nebo změněn, bez předchozího oznámení nebo vysvětlení.

rabaho.com může v jakémkoli okamžiku kontrolovat obsah na internetových stránkách www.rabaho.com, zejména v rámci jejich interakční části, za účelem zajištění dodržení těchto podmínek použití a dodržení předpisů České republiky. Proto si rabaho.com vyhrazuje právo odstranit jakýkoli materiál, který dle jeho vlastního uvážení není v souladu se zde uvedenými podmínkami, a také právo vymazat hesla nebo uživatelské účty.


Uživatel souhlasí, že jsou všechny interakční možnosti, zejména komunikace prostřednictvím soukromých zpráv, chatu, diskuzí nebo jiné způsoby posílání zpráv či komunikace veřejného typu a že nemají status důvěrných informací. Proto rabaho.com může dohlížet na komunikaci uživatelů bez jejich vědomí a zvláštního souhlasu. Vzhledem k tomu, že rabaho.com není povinný kontrolovat nebo autorizovat obsah zpráv či informací, které se můžou objevit na internetových stránkách www.rabaho.com, rabaho.com nezodpovídá za aktivity uživatele na internetových stránkách www.rabaho.com, ani za obsah, který uživatel zveřejní.

Zveřejněním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na internetových stránkách www.rabaho.com, dává uživatel rabaho.com právo používat zmíněné komentáře, zprávy nebo informace pro účely reklamy, ohlašování, zkoumání trhu, nebo pro jakýkoli jiný právně podložený účel.

Uživatel výslovně prohlašuje, že nebude považovat za zodpovědné ani rabaho.com, ani jeho dceřiné společnosti, zodpovědné osoby, zaměstnance a agenty za náhradu případné škody a náklady, včetně nákladů právního zástupce, k nimiž může dojít používáním internetových stránek www.rabaho.com  ze strany uživatele. rabaho.com může v jakémkoli okamžiku zrušit pracovní poměr s jakýmkoli uživatelem a odstranit jeho hesla nebo uživatelské účty. V tom případě jsou podmínky regulující zodpovědnosti a povinnosti uživatele pořád platné. rabaho.com neručí za pravdivost, důvěruhodnost nebo užitečnost jakéhokoli obsahu na internetových stránkách www.rabaho.com zveřejněného ze strany uživatele, třetí osoby nebo neautorizovaného uživatele.

rabaho.com nezodpovídá za žádnou případnou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku toho, že se uživatel spolehl na informace získané na internetových stránkách www.rabaho.com.

rabaho.com výhradně odmítá zodpovědnost pro obsah na internetových stránkách třetích osob, ke kterému by se dalo přistoupit prostřednictvím internetových stránek www.rabaho.com. V případě, že uživatel přistoupí k internetovým stránkám třetích osob, činí to výhradně a pouze na vlastní zodpovědnost, což rozumí vyloučení jakékoli zodpovědnosti rabaho.com.

Registrací / vytvořením uživatelského účtu na internetových stránkách www.rabaho.com se považuje, že si uživatel pozorně přečetl tyto Podmínky použití. 

Kvalitní a jedinečné produkty za skvělé ceny.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a zjistěte vše o nejnovějších nabídkách na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezpečný nákup

Při zpracování vaší objednávky používáme nejlepší bezpečnostní opatření, abychom zajistili, aby byly vámi poskytnuté údaje bezpečně chráněny.

icon-shipping
Spolehlivé dodání

Máme zodpovědnost za bezpečné doručení produktu na vaši adresu v nepoškozeném stavu.

icon-package
Doručovací doba 24 hod.

Objednané produkty doručujeme v co nejkratší době, do jednoho dne od přijetí platby.

icon-list
Vysoký odhad kvality

Produkt je vyroben z materiálů vysoké kvality, které umožňují jeho jednoduché a bezpečné použití.

icon-heart
Záruka na produkt

Záruka a lhůta na vrácení peněz platí po dobu 44 dnů. V té době vám vrátíme peníze v případě, že nebudete spokojení s produktem.