-

Podmínky použití

Tyto podmínky použití regulují právní vztahy mezi společností Perfect Shop ltd a uživatelem služeb  www.rabaho.com. Podmínky jsou účinné ode dne vstupu v platnost až po den změny podmínek či jejich doplnění.

Podmínky použití a prohlášení o souhlasu

Použití internetových stránek www.rabaho.com je regulováno pravidly a podmínkami uvedenými v rámci podmínek použití. Při použití internetových stránek www.rabaho.com se uživatelé zavazují, že přijímají uvedená pravidla a podmínky, a že souhlasí s pravidly a podmínkami použití uvedených internetových stránek.

Společnost Perfect Shop ltd je majitelem internetových stránek www.rabaho.com a zodpovídá za provedení finančních transakcí, organizaci a zprostředkovávání prodeje, řízení obsahu a poskytování informačních služeb prostřednictvím internetu.

Každé další použití těchto internetových stránek znamená, že potvrzujete, že jste byli seznámeni s pravidly a podmínkami použití a že s nimi souhlasíte. Každým dalším použitím potvrzujete také, že jste seznámeni s uvedenými pravidly a podmínkami použití a že s nimi souhlasíte.

Každý uživatel má právo používat stránky www.rabaho.com. Uživatelem se rozumí každá osoba, která bezprostředně nebo prostředně užívá služby portálu rabaho.com.

Prohlášení o zodpovědnosti

Uživatel souhlasí, že bude užívat www.rabaho.com na vlastní zodpovědnost. Portál rabaho.com žádným způsobem neručí, že bude používání těchto stránek nepřerušené nebo bez chyb. Portál také neručí za následky používání, důvěruhodnost, přesnost nebo obsah jakékoli informace, služby nebo produktu poskytnutých prostřednictvím těchto internetových stránek. Uživatel rozumí, uznává a potvrzuje, že rabaho.com nezodpovídá za protizákonné nebo nevhodné chování jiných uživatelů nebo třetích osob. Za riziko případných újem, které vznikají v důsledku výše uvedeného, plně zodpovídá uživatel portálu.

Prohlášení se vztahuje ke všem možným újmám způsobeným případnou chybou, mazáním, přerušením, počítačovým virem, poškozením, zpožděním při provozu a přenosu, přerušením komunikace, krádeží, zrušením smlouvy, zničením nebo neoprávněným přístupem, změnami nebo zneužitím, nevhodným chováním, nedbalostí nebo jakýmkoli jiným činem.

Rabaho.com, jakož i další fyzické nebo právnické osoby, které se podílejí na realizaci, produkci a distribuci těchto stránek, nezodpovídají za žádnou újmu, která může vzniknout v důsledku používání nebo znemožněného používání těchto internetových stránek. Uživatel rozumí a uznává, že se uvedené podmínky vztahují na celkový obsah internetových stránek www.rabaho.com.

Uživatelské jméno a heslo

Vytvořením uživatelského účtu na www.rabaho.com je považováno, že si uživatel přečetl podmínky používání tohoto portálu, že jim rozumí a že s nimi souhlasí.

Každý uživatel nese osobní odpovědnost za ochranu důvěrnosti svého uživatelského jména a hesla. Uživatel uznává, že jsou případy způsobené přerušením služeb při používání služeb mimo kontrolu portálu rabaho.com. Portál proto nezodpovídá za případnou ztrátu dat, k níž může dojít během poskytování služeb.

Uživatel rozumí a souhlasí, že přístup k www.rabaho.com může být vypnutý, dočasně nedostupný nebo přerušený z důvodů, které jsou mimo zodpovědnost rabaho.com.

Osvobození od odpovědnosti

Portál rabaho.com nezodpovídá za žádný obsah, který uživatel, předplatitelé nebo neautorizovaný uživatel přidá na stránky www.rabaho.com.

Zveřejnění jakéhokoli nevhodného obsahu urážejícího osobní lidské, morální, náboženské, nebo etické zásady se přísně zakazuje. Každé zneužití tohoto typu bude ohlášeno příslušnému administrátorovi portálem rabaho.com.  

Rabaho.com zdržuje právo změnit, přizpůsobit, pozměnit, smazat nebo odstranit jakýkoli obsah, který ocení jako nevhodný.

Rabaho.com, jakož i jeho spolupracovníci, poskytovatelé údajů a redaktoři nezodpovídají za jakékoli chyby a nepřesnosti, ani za jiné nedostatky, nevhodnost a nepravost údajů na těchto stránkách. Rabaho.com nezodpovídá ani za jakékoli přerušení nebo zpoždění při přenosu dat. Žádná z uvědených stránek nenese zodpovědnost za případné vyhledávání a ztráty, které z toho můžou vyplynout.

Rabaho.com zdržuje plné právo změnit nebo přerušit přenos jakéhokoli druhu nebo části dat. Portál také zdržuje právo na úplné přerušení odesílání, změnu rychlosti přenosu, nebo jakýchkoli jiných parametrů. Portál rabaho.com disponuje uvedenými právy ve všech oblastech působení, bez omezení.

Rabaho.com nezodpovídá za přidání materiálů porušujících obecné podmínky používání ze strany třetí osoby, postará se však o jejich odstranění.

Za všechny názory, rady, prohlášení, služby, nabídky, nebo jiné informace a obsahy přidané třetími osobami zodpovídají určití autoři nebo distributoři. Ani rabaho.com, ani jakýkoli třetí poskytovatel informací neručí za přesnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli obsahu, ani za možnost prodeje a vhodnosti k nějakému jinému účelu.

Rabaho.com v žádném případě nezodpovídá za případnou ztrátu nebo újmu vzniklou v důsledku  důvěry uživatele v informaci získané přostřednictvím portálového systému. Uživatel je zodpovědný za vlastní odhad přesnosti, úplnosti a užitečnosti jakéhokoli názoru, rady, informace, mínění nebo jiného obsahu na internetových stránkách rabaho.com.

Změna podmínek používání

Rabaho.com zdržuje všechna práva zrušit nebo změnit jakoukoli z uvedených podmínek používání, pokud to považuje za potřebné. Předvídané změny můžou rozumět stanovení určitých úhrad nebo sazeb, a proto se uživatelům doporučuje občas přečíst podmínky používání a prohlášení o důvěrnosti údajů, aby měli pohled do případných změn.

Pokud i po změně podmínek používání a prohlášení o důvěrnosti údajů uživatel pokračuje v používání stránek, bude se považovat, že si uživatel přečetl a uznal podmínky používání a prohlášení o důvěrnosti údajů.

Všechny změny nebo mazání pravidel a podmínek používání vstupují v platnost hned po zveřejnění na www.rabaho.com. Každé další použití těhto stránek bude znamenat přijetí těchto změn.

Prohlášení o majitelství

Internetové stránky rabaho.com jsou soukromým majitelstvím. Každý druh komunikace a interakce na těchto stránkách musí být řízený podmínkami používání. Uživatel je povinný používat internetové stránky www.rabaho.com v souladu se všeobecnými morálními a etickými zásadami, jakož i předpisy ČR.

Uživatelé prostřednictvím portálu rabaho.com nesmí dělit žádný nezákonný, urážející na cti, urážlivý nebo ohrožující, obscénní a vulgární materiál, nebo materiál, který jakýmkoli způsobem porušuje a ohrožuje práva a soukromí jiných. Stejně platí také pro materiál, který jakýmkoli způsobem porušuje jakékoli předpisy a povzbuzuje protizákonné aktivity, nebo obsahuje jakoukoli nabídku/službu nebo ohlašování, které nemá výhradně písemné povolení portálu rabaho.com.

Každé chování, které omezuje nebo zmenožňuje jiného uživatele při používání těchto internetových stránek se přísně zakazuje. Zakazuje se používání těchto stránek pro ohlašování nebo provozování jakékoli náboženské, komerční nebo nekomerční prezentace. Přísně se zakazuje zvaní uživatelů rabaho.com do jakýchkoli jiných online nebo offline konkurenčních nabídek/služeb.

Pro používání rabaho.com je potřebné povolení nositele autorských práv, jakož i povolení nositele práv na razítko a design. Jakékoli zveřejnění, distribuce, kopírování nebo změna těchto internetových stránek bez předhozího písemného povolení www.rabaho.com se přísně zakazuje! Každé porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení práva duševního vlastnictví, v důsledku čehož může dojít k soudním řízením trestnímu stíchání pachatele. Na rabaho.com stránkách se, mimo materiálu chráněného razítkem, autorským právem a designem, nacházejí také jiné informace chráněné právem jiných právnických nebo fyzických osob. Patří tu fotografie, zvuk, grafika, texty, softver a další obsah v souladu se zákony České republiky. Všechna autorská práva vztahující se ke zvolení, zveřejnění, vyvinutí a řízení takového obsahu zdržuje rabaho.com.

Zakazuje se jakékoli zveřejnění, přenos, spoluúčast v přenosu a prodeji, změna nebo jakékoli zněužití obsahu www.rabaho.com. Zakazuje se redistribuce, kopírování, vydávání nebo využívání převzatého materiálu pro komerční účely, bez předchozího písemného povolení portálu. Stahování, vypisování a uložení autorsky chráněného materiálu je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu.

Uživatelům se zakazuje zveřejnění jakéhokoli materiálu chráněného autorskými nebo jinými právy duševního vlastnictví bez jasného povolení nositelů těch práv. Rabaho.com není povinný pomáhat při určení, jestli určitý materiál podléhá autorským právům, a proto za újmu způsobenou porušením autorských práv nebo zneužitím razítka a jiného duševního vlastnictví zodpovídá pouze uživatel.

Každým příspěvkem na internetových stránkách www.rabaho.com uživatel ručí, že jako nositel práv na zveřejněné materiály poskytuje portálu neomezené, bezplatné a podložené právo používat, měnit, zveřejňovat, reprodukovat, překládat, přizpůsobovat a distribuovat zmíněný materiál. Jiným uživatelům je povolený přístup, zhlédnutí, uložení nebo reprodukce toho samého materiálu pouze pro vlastní osobní potřebu.

Rabaho.com zdržuje právo, ale není povinné, dohlížet na obsah těchto stránek, aby se zajistilo dodržení všech podmínek používání a pravidel, které portál předepisuje. Chat roomy a diskuze, které se nacházejí na těchto stránkách, také podléhají dohledu. Rabaho.com zdržuje právo odstranit jakýkoli materiál, který nedodržuje uvedená pravidla, nebo je zpochybňovaný z jiných důvodů, bez omezení výše uvedených bodů.

Uživatel rozumí a uznává, že jsou všechny diskuze, hodnocení, komentáře, soukromé zprávy a jiné způsoby komunikace na portálu veřejné, nikoli soukromé, a že portál www.rabaho.com zdržuje právo dohlížet na komunikaci uživatelů bez jejich vědomí a povolení. Jakýkoli druh komunikace, kterou uživatel zveřejní na rabaho.com se nepovažuje za soukromý. Uživatel souhlasí, že při zveřejnění komentářů, zpráv a informací poskytuje rabaho.com právo na jejich užívání. Po jejich zveřejnění, portál rabaho.com je může používat pro reklamu, ohlašování, zkoumání nebo pro jakýkoli právně podložený účel.

Uživatel souhlasí a uznává, že osvobozuje portál rabaho.com od zodpovědnosti a všech žádostí o náhradu nákladů a újmy, včetně jeho dceřiných společností, zodpovědných osob, zaměstnanců a agentů. Tohle rozumí také náklady právního zástupnictví, k němůž může dojít při používání stránek portálu rabaho.com uživatelem.

Řešení sporů

Právní spory, které můžou vzniknout v důsledku používání těchto internetových stránek patří do pravomoci soudu v Praze a budou vyřešeny v souladu se zákony České republiky. Používáním těchto internetových stránek uživatel souhlasí, že jakýkoli spor nebo žádost vyplývající z techto podmínek, nebo je s nimi a jejich uskutečněním spojený, patří do pravomoci soudu České republiky.

Zrušení pracovního poměru

Rabaho.com zdržuje právo zrušit pracovní poměr v jakékoli chvíli s jakýmkoli uživatelem. Také je oprávněný okamžitě zrušit všechny uživatelské účty a hesla uživatele, pokud chování určitého uživatele bude považováno za nepřijatelné. Rabaho.com zdržuje právo okamžitě zrušit poměr s uživatelem v jakémkoli případě porušení uvedených podmínek. Po zrušení uživatelských účtů a hesel jsou všechny podmínky týkající se zodpovědností a povinností uživatele pořád platné.

V případě, že příslušný soud najde neplatnost v některém z těchto ustanovení, ta neplatnost nebude mít vliv na regulérnost jiných ustanovení těchto podmínek a jiné body těchto podmínek zůstávají platné. Pokud jakákoli z uvedených stran nevyužije svá práva, nebude to považováno za jejich ztrátu nebo odmítání. Také to nebude znamenat ztrátu jiných uvedených práv.

Závěřečná ustanovení

Všechny uvedené obecné podmínky použití vstupují v platnost od chvíle, kdy se objeví na oficiálních stránkách www.rabaho.com. Podmínky použití platí pro všechny uživatele, kteří založili poměr po zveřejnění zmíněných podmínek na stránkách. 

Kvalitní a jedinečné produkty za skvělé ceny.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a zjistěte vše o nejnovějších nabídkách na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezpečný nákup

Při zpracování vaší objednávky používáme nejlepší bezpečnostní opatření, abychom zajistili, aby byly vámi poskytnuté údaje bezpečně chráněny.

icon-shipping
Spolehlivé dodání

Máme zodpovědnost za bezpečné doručení produktu na vaši adresu v nepoškozeném stavu.

icon-package
Doručovací doba 24 hod.

Objednané produkty doručujeme v co nejkratší době, do jednoho dne od přijetí platby.

icon-list
Vysoký odhad kvality

Produkt je vyroben z materiálů vysoké kvality, které umožňují jeho jednoduché a bezpečné použití.

icon-heart
Záruka na produkt

Záruka a lhůta na vrácení peněz platí po dobu 44 dnů. V té době vám vrátíme peníze v případě, že nebudete spokojení s produktem.