-

Όροι χρήσης

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ του ομίλου Perfect Shop ltd   και των χρηστών των υπηρεσιών www.rabaho.com. Αυτοί οι όροι ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος μέχρι την ημέρα αλλαγής των όρων ή των ενημερώσεών τους.

Όροι χρήσης και δήλωση συμμόρφωσης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.rabaho.com από τους χρήστες καθορίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Όρους χρήσης. Με τη χρήση της ιστοσελίδας www.rabaho.com, οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι αποδέχονται τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις και συμφωνούν με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Ο όμιλος ΤΒ Πωλήσεις Ε.Π.Ε. είναι ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.rabaho.com και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των οικονομικών συναλλαγών, την οργάνωση και τη διαμεσολάβηση σε πωλήσεις, διαχείριση περιεχομένου, καθώς και για τη διανομή υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω Διαδικτύου.

Με οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτής της ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Με κάθε περαιτέρω χρήση αναγνωρίζετε και την εξοικείωση και τη συμμόρφωσή σας με τους κανόνες που καθορίζονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.  

Κάθε χρήστης έχει προσωπικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.rabaho.com. Χρήστης είναι κάθε άτομο που άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης rabaho.com.

Δήλωση ευθύνης

Ο χρήστης συναινεί να χρησιμοποιεί την www.rabaho.com αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Η διαδικτυακή πύλη rabaho.com με κανένα τρόπο δεν εγγυάται ότι η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται για τις συνέπειες από τη χρήση ή την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή το περιεχόμενο των πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ο χρήστης κατανοεί, αποδέχεται και επιβεβαιώνει ότι η rabaho.com δεν ευθύνεται για την παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων. Ο κίνδυνος πιθανών ζημιών που μπορεί προκύπτουν ως συνέπεια των παραπάνω συνθηκών επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη.

Αυτή η δήλωση αναφέρεται σε όλες τις πιθανές βλάβες που προκαλούνται από τυχόν λάθη, διαγραφή, διακοπή, ιούς υπολογιστών, δυσλειτουργία, καθυστέρηση στη λειτουργία και τη μετάδοση, διακοπή της γραμμής επικοινωνίας, κλοπή, την ακύρωση της σύμβασης, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλαγές ή κακή χρήση των αρχείων, αμέλεια, ακατάλληλη ή οποιαδήποτε άλλη πράξη.

Η rabaho.com, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή και διανομή αυτού του δικτυακού τόπου, δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ή τη μην διαθεσιμότητα χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί να συναινέσει ότι οι παραπάνω συνθήκες ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.rabaho.com.

Προσωπικός λογαριασμός χρήστη και κωδικός πρόσβασης

Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.rabaho.com, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης αποδέχεται την προσωπική ευθύνη για την προστασία του απορρήτου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα γεγονότα που προκαλούνται από τη διακοπή της υπηρεσίας κατά τη χρήση της είναι εκτός του ελέγχου της διαδικτυακής πύλης rabaho.com. Ως εκ τούτου, η πύλη δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών.

Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.rabaho.com μπορεί να απενεργοποιηθεί, να γίνει προσωρινά μη διαθέσιμη ή να διακοπεί για λόγους πέραν της ευθύνης της rabaho.com.

Αποδεύσμευση ευθύνης

Η πύλη rabaho.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που ο χρήστης, ο συνδρομητής ή μη εξουσιοδοτημένος χρήστης ανεβάζει στη ιστοσελίδα www.rabaho.com.

Δημοσιεύει οποιουδήποτε ακατάλληλου περιεχόμενου που προσβάλλει τις ανθρώπινες, ηθικές, θρησκευτικές και δεοντολογικές αρχές απαγορεύεται αυστηρά. Η πύλη rabaho.com θα αναφέρει κάθε τυχόν παρεμφερή κατάχρηση στους αρμόδιους διαχειριστές.

Η rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, προσαρμόσει, τροποποιήσει, διαγράψει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει αξιολογηθεί ως ακατάλληλο.

Η rabaho.com, καθώς και οι συνεργάτες της, οι πάροχοι των δεδομένων και οι συντάκτες δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν λάθη και ανακρίβειες, ούτε για άλλα ελαττώματα, ανεπάρκεια και ανακρίβεια των πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, δεν ευθύνονται για καμία διακοπή ή καθυστέρηση στη μεταφορά των δεδομένων του χρήστη. Καμία από τις αναφερόμενες πλευρές δεν ευθύνεται για πιθανές αξιώσεις ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από αυτό.

Η rabaho.com διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αλλάξει ή να ανακαλέσει την μεταβίβαση οποιουδήποτε είδους ή μέρους των δεδομένων. Η πύλη διατηρεί επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την πλήρη παύση ή αλλαγή στο ρυθμό των δεδομένων ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών. Η πύλη rabaho.com μπορεί να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, χωρίς περιορισμούς.

Η rabaho.com δεν είναι υπεύθυνη για το ανέβασμα των περιεχομένων που παραβιάζουν τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις από τρίτους, αλλά θα εξασφαλίσει την αφαίρεση αυτών των περιεχόμενων.

Για όλες τις απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες και περιεχόμενα που δημοσιεύονται από τρίτους είναι υπεύθυνοι ιδίως οι δημιουργοί ή οι διανομείς τους και όχι η πύλη rabaho.com. Ούτε η rabaho.com καθώς και κανένας άλλος πάροχος πληροφοριών δεν δίνουν εγγύηση για την ορθότητα, πληρότητα ή  χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, ούτε για την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Η rabaho.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εμπιστοσύνη του χρήστη σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του συστήματος της πύλης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δική του εκτίμηση της ακρίβειας, πληρότητας και χρησιμότητας της κάθε θέσης, συμβουλής, πληροφορίας, άποψης ή άλλου περιεχομένου στην ιστοσελίδα rabaho.com.

Αλλαγή των όρων χρήσης

Η rabaho.com διατηρεί το κάθε δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Οι προβλεπόμενες αλλαγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εισαγωγή ορισμένων τελών ή επιβαρύνσεων, και ως εκ τούτου οι χρήστες οφείλονται να ενημερώνονται περιστασιακά και να ξαναδιαβάζουν τους όρους και τη δήλωση προστασίας απορρήτου για να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα για τις πιθανές αλλαγές.

Αν μετά την αλλαγή των όρων χρήσης και της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων ο χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις εν λόγω ιστοσελίδες, θεωρείται ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋπόθεσες χρήσης και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι τυχόν αλλαγές ή οι διαγραφές των όρων χρήσης τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα www.rabaho.com. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτού του δικτυακού τόπου θα θεωρείται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Η ιστοσελίδα rabaho.com αποτελούν ιδιωτική περιουσία. Κάθε μορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που λαμβάνει χώρα σε αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο www.rabaho.com σύμφωνα με τις γενικές ηθικές αρχές και τους κανονισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι χρήστες δεν μπορούν να μεταφέρουν μέσω της πύλης rabaho.com οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο ή καθ' οιονδήποτε τρόπο υπονομεύει και απειλεί τα δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή των άλλων. Αυτό ισχύει και για το υλικό που παραβιάζει οποιουσδήποτε νόμους και ενθαρρύνει τις παράνομες δραστηριότητες ή που περιέχει οποιουδήποτε είδους προσφορές/υπηρεσίες ή διαφήμιση, και που δεν είναι εγκεκριμένο με την έγγραφη άδεια της πύλης rabaho.com.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά που περιορίζει ή παρεμποδίζει άλλο χρήστη από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα για διαφήμιση ή εκτέλεση οποιασδήποτε θρησκευτικής, πολιτικής, εμπορικής ή μη εμπορικής προώθησης. Απαγορεύεται αυστηρά πρόσκληση των χρηστών της rabaho.com να γίνουν μέλη οποιωνδήποτε άλλων διαδικτυακών ή μη διαδικτυακών προσφορών /υπηρεσιών που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με την πύλη αυτή.

Για τη χρήση της ιστοσελίδας rabaho.com είναι αναγκαία η έγκριση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και η έγκριση των κατόχων των δικαιωμάτων με τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια. Κάθε δημοσίευση, διανομή, αντιγραφή ή τροποποίηση αυτής της ιστοσελίδας, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την www.rabaho.com! Τυχόν παραβίαση αυτής της απαγόρευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου αυτό μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από δικαστικές διαδικασίες ή ποινική δίωξη κατά του δράστη. Στην rabaho.com, εκτός εκείνων που προστατεύονται από το εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα και το σχεδιασμό, υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, οι οποίες καλύπτονται από το δικαίωμα των άλλων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν φωτογραφίες, ήχο, γραφικά, κείμενα, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με την επιλογή, το διορισμό, την προώθηση και τη διαχείριση ενός τέτοιας φύσεως περιεχομένου διατηρούνται από την rabaho.com.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αποκάλυψή, μεταφορά ή συμμετοχή στη μεταφορά και την πώληση, καθώς και η τροποποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου της www.rabaho.com. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της πύλης, η αναδιανομή, αντιγραφή, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του λαμβανόμενου περιεχομένου. Η λήψη, εκτύπωση και αποθήκευση του υλικού με πνευματικά δικαιώματα επιτρέπεται μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση.

Απαγορεύεται στους χρήστες η ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού που προστατεύεται από εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων αυτών. Η rabaho.com δεν υποχρεούται να βοηθήσει να προσδιοριστεί εάν ένα συγκεκριμένο υλικό υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και ως εκ τούτου, για τις ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση του δικαιώματος του δημιουργού ή την κακή χρήση των εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ευθύνεται μόνο ο χρήστης.

Με κάθε τοποθέτηση περιεχομένου στην ιστοσελίδα www.rabaho.com, ο χρήστης εγγυάται ότι ως κάτοχος των δικαιωμάτων αυτών των υλικών δίνει στην ιστοσελίδα, απεριόριστο, δωρεάν και νομικά ισχυρό δικαίωμα για χρήση, τροποποίηση, δημοσίευση, αναπαραγωγή, μετάφραση, προσαρμογή και διανομή του υλικού αυτού. Στους άλλους χρήστες επιτρέπεται η πρόσβαση, προβολή, αποθήκευση ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού μόνο για προσωπική χρήση.

Η rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των όρων χρήσης και των κανόνων που προβλέπονται από την πύλη. Τα δωμάτια συνομιλίας και τα φόρουμ, που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα, εμπίπτουν επίσης στο πλαίσιο του δικαιώματος εποπτείας. Η rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες ή είναι αμφίβολο για άλλους λόγους, χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων στοιχείων.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των συζητήσεων, βαθμολογίες, σχόλια, προσωπικά μηνύματα και άλλα μέσα επικοινωνίας της πύλης είναι δημόσια, όχι ιδιωτικά, και ότι η πύλη www.rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την επικοινωνία του χρήστη χωρίς τη γνώση ή την άδειά του. Κάθε μορφή επικοινωνίας που ένας χρήστης δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα rabaho.com δεν θεωρείται εμπιστευτική. Ο χρήστης συμφωνεί ότι κατά τη δημοσίευση σχολίων, μηνυμάτων και πληροφοριών δίνει δικαίωμα στη rabaho.com να τα χρησιμοποιεί. Μετά την δημοσίευσή τους, η πύλη rabaho.com δίνεται άδεια να τα χρησιμοποιεί για την προώθηση, διαφήμιση, έρευνα ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμα επιτρεπόμενο σκοπό.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι αποδεσμεύει την ιστοσελίδα rabaho.com από την ευθύνη και κάθε απαίτηση για αποζημίωση δαπανών και ζημιών. Αυτό ισχύει και για τις θυγατρικές εταιρείες, τα υπεύθυνα πρόσωπα, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της. Αυτό περιλαμβάνει και τα δικαστικά έξοδα των οποίων η τελική ανάδυση είναι πιθανή λόγω της χρήσης των ιστότοπων της πύλης rabaho.com από τον χρήστη.

Επίλυση διαφορών

Οι νομικές διαφορές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας είναι υπό τη δικαιοδοσία του Ελληνικού δικαστικού συστήματος και θα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί και δίνει τη συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από αυτές τις συνθήκες ή συνδέεται με αυτές και την εφαρμογή τους, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Λήξη της επιχειρηματικής σχέσης

Η rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την επιχειρηματική συμφωνία ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε χρήστη. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα όλους τους λογαριασμούς και του κωδικούς πρόσβασης χρήστη, εάν η συμπεριφορά συγκεκριμένου χρήστη θεωρείται απαράδεκτη. Η rabaho.com διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σχέση με τον χρήστη σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάργηση των λογαριασμών και των κωδικούς πρόσβασης χρήστη, όλοι οι όροι σχετικά με την ευθύνη και τις υποχρεώσεις χρήστη εξακολουθούν να ισχύουν.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο δικαστήριο βρίσκει ακυρότητα σε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία, η ακυρότητα δεν θα επηρεάσει την ορθότητα των άλλων διατάξεων των παρόντων όρων και τα άλλα μέρη των εν λόγω όρων παραμένουν σε ισχύ. Αν κάποιο από τα συμφωνημένα μέρη δεν ασκεί τα δικαιώματά του, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απώλεια ή παραίτηση αυτών. Επίσης, δεν θα εκτελεστεί ως απώλεια των άλλων δικαιωμάτων που αναφέρονται.

Τελική διάταξη

Όλοι αυτοί οι γενικοί όροι της χρήσης τίθενται εν ισχύ αμέσως όταν δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα www.rabaho.com. Οι όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες που έχουν υπογράψει μια επιχειρηματική σχέση μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα.

Ποιοτικά και μοναδικά προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε όλα για τις τελευταίες προσφορές στο Rabaho!

icon-safe-shopping
Ασφαλής αγορά

Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, χρησιμοποιούμε τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίσουμε τα δεδομένα που εισάγετε κατά την παραγγελία να αποθηκευθούν με ασφάλεια.

icon-shipping
Έμπιστη παράδοση

Λαμβάνουμε την ευθύνη για την ασφάλεια της διανομής του προϊόντος σε καλή κατάσταση στη διεύθυνσή σας.

icon-package
Χρόνος παράδοσης 24 ώρες

Τα προϊόντα που παραγγείλατε θα σας τα παραδώσουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα, μία μέρα από την παραλαβή της πληρωμής.

icon-list
Υψηλή αξιολόγηση ποιότητας

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία βοηθούν σε μια απλή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

icon-heart
Προϊόν με εγγύηση

Η εγγύηση για την επιστροφή χρημάτων ισχύει 44 ημέρες. Εντός αυτής της χρονικής περιόδου επιστρέφουμε τα χρήματα σε περίπτωση του να μην μείνετε ικανοποιημένοι με το προϊόν.