-

Privātuma politika

Interaktīvais pakalpojums, ko Net Sales Ltd (turpmāk tekstā: rabaho.com) piedāvā tīmekļa vietnē www.rabaho.com, kas ir tās īpašumā, sastāv no satura vadības, finanšu darījumiem, organizēšanas, brokeru pakalpojumiem, kā arī citiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar interneta starpniecību.

Izmantojot tīmekļa vietni www.rabaho.com, tiek uzskatīts, ka jūs esat pilnībā iepazinies /- usies ar un piekrītat Lietošanas noteikumiem / Pārdošanas noteikumiem / Vienošanās nosacījumiem par informācijas neizpaušanu. Ja jūs tiem nepiekrītat un nepieņemat tos, lūdzu, neizmantojiet šo tīmekļa vietni.

Lietošanas noteikumi attiecas uz tīmekļa vietnes www.rabaho.com lietotāju. Izmantojot šo tīmekļa vietni pēc iepazīšanās ar Lietošanas noteikumiem, tiek uzskatīts, ka lietotājs tiem piekrīt un, kā arī piekrīt izmantot šo tīmekļa vietni saskaņā ar šiem noteikumiem.

Lietotājs ir atbildīgs par savu paroļu, kuras tiek izveidotas un izmantotas rabaho.com sniegtajiem pakalpojumiem, konfidencialitātes aizsardzību. Tāpat gala lietotājam jāiepazīstas ar un jāpiekrīt faktam, ka, izmantojot interneta pieslēgumu, dažreiz var rasties tehniskas problēmas tā darbībā, tādēļ ir iespējami pakalpojuma pārtraukumi. Šie un līdzīgi notikumi ir ārpus jebkādas rabaho.com kontroles, tāpēc rabaho.com nevar uzņemties atbildību par jebkādiem datu zudumiem vai jebkādiem citiem misēkļiem rabaho.com sniegto pakalpojumu saņemšanas laikā.

Lietotājs piekrīt, ka piekļuve tīmekļa vietnei www.rabaho.com dažkārt var tikt pārtraukta, kā arī ka šī tīmekļa vietne īslaicīgi var nebūt pieejama vai atvienota tās regulārās apkalpošanas darbu, kā arī citu iemeslu dēļ, par kuriem rabaho.com atbildību nenes. Lietotājs vai gala lietotājs ir jebkura persona, kas jebkādā veidā – gan tieši, gan netieši – izmanto vai ir izmantojusi rabaho.com sniegtos pakalpojumus.

Rabaho.com patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt jebkuru biznesa segmentu, ieskaitot, bet ne tikai, pieejamības laiku, saturu un aprīkojumu, kas nepieciešams, lai piekļūtu tīmekļa vietnei. Tāpat rabaho.com var pārtraukt sūtīt informāciju vai tās daļas, mainīt vai atcelt jebkāda veida datu pārraidi, mainīt datu pārraides ātrumu, kā arī jebkuru citu šai tīmekļa vietnei raksturīgo iezīmi.

Rabaho.com patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tā uzskata par vajadzīgu, atcelt vai grozīt kādu no šeit minētajiem noteikumiem par šīs tīmekļa vietnes lietošanu un / vai Vienošanos par informācijas neizpaušanu.

Šie grozījumi var ietvert, piemēram, konkrētu nodevu vai maksu ieviešanu, tāpēc mēs iesakām lietotājiem regulāri un rūpīgi iepazīties ar informāciju, kas iekļauta šajos Lietošanas noteikumos un Vienošanās nosacījumos par informācijas neizpaušanu, šādi saglabājot informētību par iespējamām izmaiņām.

Gadījumā, ja mainās Lietošanas noteikumi un/vai Vienošanās par informācijas neizpaušanu, un lietotājs turpina izmantot mūsu tīmekļa vietni, tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt grozījumiem Lietošanas noteikumos un Vienošanās nosacījumos par informācijas neizpaušanu. Jebkuri iespējamie Lietošanas noteikumu grozījumi vai dzēšana attiecībā uz trešajām personām ir spēkā tūlīt pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē www.rabaho.com. Jebkāda veida tīmekļa vietnes izmantošana no gala lietotāja puses, izņemot iepazīšanos ar grozītajiem nosacījumiem, pēc šādām izmaiņām tiks interpretēta kā piekrišana šīm izmaiņām.

Lietotāja pienākumos ietilpst tīmekļa vietnes www.rabaho.com izmantošana tikai un vienīgi saskaņā ar Horvātijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem, kā arī vispārējiem morāles un ētikas principiem.

Lietotājs pats ir atbildīgs par datortehnikas, tai skaitā viņa īpašumā esošās vai izmantotās aparatūras, programmatūras un cita aprīkojuma, kas nepieciešams, lai piekļūtu un izmantotu tīmekļa vietni www.rabaho.com, iegādi un uzturēšanu. Tāpat lietotājs patstāvīgi sedz visus ar to saistītos izdevumus. rabaho.com izslēdz visu atbildību par bojājumiem gala lietotāja iekārtām un citām lietām, kas var rasties, izmantojot tīmekļa vietni www.rabaho.com.

Izmantojot tīmekļa vietni www.rabaho.com, lietotājs piekrīt, ka visai komunikācijai un citām darbībām tīmekļa vietnē www.rabaho.com jānorit saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Lietotājam nav atļauts ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību publicēt, pārraidīt vai jebkādā citā veidā darīt pieejamus materiālus, kuru saturs jebkādā veidā pārkāpj citu tiesības – piemēram, materiālus, kuri ir aizskaroši, apmelojoši, pārkāpj vai apdraud privātumu, utt., kā arī nelegāla satura vai formas materiālus. Rabaho.com patur rīcības brīvību izvērtēt, vai no lietotāja puses ir noticis pārkāpums.

Lietotājam nav atļauts bez iepriekšējas rakstiskas rabaho.com atļaujas publicēt, pārraidīt vai jebkādā citā veidā darīt pieejamu materiālu, kas satur reklāmu, komerciālu informāciju, piedāvājumu par jebkādas preces vai pakalpojuma iegādi, kā arī reliģiska, politiska un nekomerciāla rakstura publicitātes, bet jo īpaši – citus tīmekļa vietnes www.rabaho.com lietotājus aicināt kļūt par cita pakalpojumu sniedzēja, kurš uzskatāms par tiešu vai netiešu rabaho.com konkurentu, lietotājiem.

rabaho.com saglabā rīcības brīvību patstāvīgi izvērtēt, vai no lietotāja puses ir noticis pārkāpums.

Visi materiāli, kuri figurē tīmekļa vietnē www.rabaho.com, ir rabaho.com īpašums un ir aizsargāti ar likumu vai lietoti saskaņā ar autortiesību turētāja atļauju, tiesībām uz preču zīmēm un/vai dizainu, kā arī saskaņā ar citiem nepieciešamajiem apstiprinājumiem. Tāpat Rabaho.com pieder autortiesības uz visu konceptuālo saturu tīmekļa vietnē www.rabaho.com, kas nepieciešams, lai nodrošinātu projekta pienācīgu funkcionēšanu.

Bez rabaho.com rakstiskas atļaujas ir aizliegts izplatīt, kopēt, pārraidīt, publicēt vai jebkādā veidā modificēt šo tīmekļa vietni bez rakstiskas rabaho.com atļaujas. Jebkura šāda darbība var novest pie autortiesību pārkāpuma, preču zīmju tiesību vai citu tiesību pārkāpuma, un tādējādi radīt nevēlamas sekas, piemēram, tiesvedības uzsākšanu, un var novest līdz kriminālvajāšanai.

Lietotājs nedrīkst mainīt, publicēt, pārraidīt, piedalīties pārraidīšanā vai pārdošanā, radīt atvasinājumus vai jebkādā citā veidā izmantot jebkuru tīmekļa vietnē www.rabaho.com atrodamo saturu – gan daļēji, gan pilnībā. Tāpat nav atļauta šī satura kopēšana, pārdale, atkārtota pārraidīšana, publicēšana vai lejupielādēto materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem.

Lietotājs var lejupielādēt, izdrukāt un saglabāt ar autortiesībām aizsargātus materiālus no tīmekļa vietnes www.rabaho.com tikai savas personīgās lietošanas vajadzībām.

Lietotājam ir pienākums nepublicēt un nekādā citā veidā nedarīt pieejamu tīmekļa vietnes www.rabaho.com saturu, jebkuru citu ar autortiesībām aizsargātu materiālu vai materiālu, kas attiecas uz kādu preču zīmi vai citiem noteikumiem, bez nepārprotamas šo tiesību īpašnieku piekrišanas, tādēļ lietotājs pats ir nepārprotami atbildīgs par iespējamo kaitējumu, kas var rasties šo saistību pārkāpšanas rezultātā. Lietotājam pašam ir pienākums noskaidrot, vai attiecīgos šajā tīmekļa vietnē publicētos materiālus aizsargā autortiesības, līdz ar to rabaho.com pienākumos neietilpst izpaust vai publicēt šādu informāciju.

Publicējot jebkāda veida saturu jebkurā tīmekļa vietnes www.rabaho.com sadaļā, lietotājs garantē, ka fiziska vai juridiska persona, kam pieder tiesības uz šo saturu, ir sniegusi rabaho.com juridiski derīgas un neierobežotas bezmaksas tiesības / atļauju šī satura lietošanai, reproducēšanai, modificēšanai, pielāgošanai, tulkošanai un izplatīšanai. Tikmēr citiem lietotājam ir tiesības piekļūt, atvērt, saglabāt vai reproducēt šo materiālu tikai personīgās lietošanas vajadzībām.

Lietotājs piekrīt, ka viņš / viņa pilnībā atbild par tīmekļa vietnes www.rabaho.com izmantošanu. rabaho.com, kā arī jebkuras citas trešās personas, kas ar to saistītas, nekādā veidā negarantē, ka šīs tīmekļa vietnes darbība netiks pārtraukta vai nebūs apgrūtināta. Tāpat rabaho.com nenes atbildību par sekām, kas var rasties, izmantojot šo tīmekļa vietni, kā arī par jebkādas šajā tīmekļa vietnē atainotās / piedāvātās informācijas, pakalpojuma vai preces uzticamību vai saturu.

Šī atruna attiecas uz visiem iespējamiem bojājumiem vai iespējamo kaitējumu, ko izraisījusi jebkura kļūda, dzēšana, izbeigšana, datorvīruss, darbības traucējumi, kavēšanās, sakaru līnijas pārtraukums, zādzība, līguma izbeigšana, iznīcināšana vai nesankcionēta piekļuve, ierakstu mainīšana vai ļaunprātīga izmantošana, neatbilstoša rīcība, nolaidība vai jebkāda cita darbība. Lietotājs piekrīt, ka rabaho.com nenes atbildību par citu lietotāju vai trešo personu neatbilstošu vai nelikumīgu rīcību, kā arī apzinās, ka par iespējamo kaitējumu pilnībā ir atbildīgs pats lietotājs.

rabaho.com nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot vai nespējot izmantot – gan pilnībā, gan daļēji – tīmekļa vietni www.rabaho.com.

rabaho.com nenes atbildību par jebkāda veida saturu, ko tīmekļa vietnē www.rabaho.com var publicēt lietotājs, abonents vai neautorizēts lietotājs. Jebkāds saturs, kas neatbilst šiem Lietošanas noteikumiem, jebkurā brīdī var tikt noņemts vai mainīts bez īpaša paziņojuma vai paskaidrojuma.

rabaho.com jebkurā brīdī var kontrolēt tīmekļa vietnē www.rabaho.com publicēto saturu, it ​​īpaši tās interaktīvās daļas, ar nolūku nodrošināt tā atbilstību gan Lietošanas noteikumiem, gan Horvātijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem. Tāpat rabaho.com, veicot iekšējo izvērtēšanu, patur tiesības dzēst jebkāda veida materiālu vai kontus, kuri neatbilst noteikumiem, kā arī anulēt paroles vai lietotāju kontus.

Lietotājs piekrīt, ka visas interaktīvās iespējas, it īpaši komunikācija ar privāto ziņu, tērzēšanas, foruma vai citu līdzekļu starpniecību, ir publiska rakstura un bez klasificētās informācijas statusa, līdz ar to rabaho.com var uzraudzīt lietotāju komunikācijas saturu bez iepriekšēja paziņojuma vai speciālas atļaujas. Taču tā kā tīmekļa vietnē rabaho.com atrodamo ziņu vai informācijas satura kontrole vai uzraudzība nav obligāts rabaho.com pienākums, rabaho.com nenes atbildību ne par darbībām, kuras lietotājs veic jebkurā tīmekļa vietnes www.rabaho.com sadaļā, ne par saturu, kuru lietotājs var publicēt.

Rakstot komentārus, ziņas un citu informāciju tīmekļa vietnē www.rabaho.com, tiek uzskatīts, ka lietotājs dod rabaho.com tiesības izmantot šos komentārus, ziņas vai informāciju mārketinga, reklāmas, tirgus izpētes vai citiem juridiski atļautiem mērķiem.

Lietotājs skaidri apzinās un piekrīt, ka rabaho.com, tā filiāles, uzņēmuma atbildīgās personas, darbinieki un aģenti nekādā veidā neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, ieskaitot juridiskos izdevumus, kuri var rasties, lietotājam izmantojot tīmekļa vietni www.rabaho.com. Rabaho.com jebkurā laikā var pārtraukt darījumu attiecības ar jebkuru no saviem lietotājiem un deaktivizēt to paroles vai kontus. Šajā gadījumā vairs nepiemēro nosacījumus, kas attiecas uz atbildību un pienākumiem. Rabaho.com negarantē jebkāda tīmekļa vietnē www.rabaho.com figurējoša satura, kuru izveidojis kāds no lietotājiem, trešās personas vai neautorizēti lietotāji, precizitāti, pilnīgumu vai lietderību.

rabaho.com nenes atbildību par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas nodarīti lietotājam tāpēc, ka viņš / viņa paļāvies uz tīmekļa vietnē www.rabaho.com sniegto informāciju

rabaho.com nekādā mērā nenes nekādu atbildību par saturu trešo personu tīmekļa vietnēs, kādām iespējams piekļūt no tīmekļa vietnes www.rabaho.com. Gadījumā, ja lietotājs piekļūst trešo personu tīmekļa vietnēm, viņš / viņa par to uzņemas pilnu atbildību.

Reģistrējoties / atverot kontu tīmekļa vietnē www.rabaho.com, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir pilnībā izlasījis šos Lietošanas noteikumus.

Kvalitatīvas un unikālas preces par lieliskām cenām

Pierakstieties mūsu e-pasta jaunumu saņemšanai un uzziniet visu par jaunākajiem Rabaho piedāvājumiem!

icon-safe-shopping
Droša iepirkšanās

Mēs jūsu pasūtījuma apstrādē izmantojam vispārdomātākos drošības risinājumus, lai rūpētos par drošu jūsu pasūtījuma informācijas glabāšanu.

icon-shipping
Uzticama piegāde

Mēs uzņemamies atbildību par drošu produkta piegādi uz jūsu adresi labā stāvoklī.

icon-package
Piegāde 24 stundu laikā

Mēs piegādāsim pasūtītās preces pēc iespējas ātrāk no maksājuma saņemšanas.

icon-list
Augstas kvalitātes novērtējums

Produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas ļauj vienkāršu un drošu produkta lietošanu.

icon-heart
Produkta garantija

Garantijas un naudas atmaksas termiņš ir 44 dienas. Šajā laika posmā mēs atmaksāsim jūsu naudu gadījumā, ja prece neattaisnos jūsu cerības.