-

Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp uzņēmumu Perfect Shop ltd un www.rabaho.com sniegto pakalpojumu lietotāju. Noteikumi ir spēkā no to publicēšanas dienas līdz dienai, kad tie tiek mainīti vai atjaunoti.

Lietošanas noteikumi un paziņojums par piekrišanu

Lai izmantotu tīmekļa vietni www.rabaho.com, lietotājam jāiepazīstas ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti Lietošanas noteikumos. Izmantojot www.rabaho.com, lietotājs apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Uzņēmums Perfect Shop ltd ir tīmekļa vietnes www.rabaho.com īpašnieks un ir atbildīgs par finanšu darījumu veikšanas, starpniecības un pārdošanas organizēšanas, satura vadības un informācijas sniegšanas pakalpojumiem ar interneta starpniecību.

Ar katru nākamo šīs tīmekļa vietnes izmantošanas reizi jūs piekrītat tās lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Tāpat ar katru nākamo izmantošanas reizi jūs apliecināt, ka minētie lietošanas noteikumi jums ir zināmi un pieņemami.

Katram lietotājam ir tiesības izmantot tīmekļa vietni www.rabaho.com. Lietotājs ir jebkura persona, kas tiešā vai netiešā veidā un jebkurā laikā izmanto portāla www.rabaho.com sniegtos pakalpojumus.

Atbildība  

Lietotājs, izmantojot www.rabaho.com, piekrīt uzņemties personīgo risku. Portāls rabaho.com nekādā gadījumā nenodrošina, ka, izmantojot šo tīmekļa vietni, tās darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām. Tāpat tas negarantē par jebkuras šajā vietnē pieejamās informācijas, pakalpojuma vai preces lietošanas sekām vai uzticamību, precizitāti vai saturu. Lietotājs saprot, pieņem un apstiprina, ka rabaho.com neatbild par lietotāju vai trešo personu nelikumīgu vai nepiedienīgu rīcību. Visus iespējamos zaudējumus pilnībā sedz lietotājs.

Šis paziņojums attiecas uz visiem iespējamajiem zaudējumiem, ko radījusi kāda kļūda, dzēšana, pārtraukums, datorvīruss, darbības traucējumi, kavēta darbība vai datu pārraide, pārtraukums sakaru līnijā, zādzība, līguma laušana, datu iznīcināšana vai nesankcionēta piekļuve, datu grozīšana vai to nepareiza, neatbilstoša izmantošana, nolaidība vai jebkurš cits faktors.

Rabaho.com, kā arī citas fiziskas vai juridiskas personas, kuras piedalās šīs tīmekļa vietnes radīšanā, uzturēšanā un popularizēšanā, neatbild par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šo tīmekļa vietni. Lietotājs saprot un piekrīt, ka iepriekš minētie nosacījumi attiecas uz visu saturu tīmekļa vietnē www.rabaho.com.

Lietotāja konts un parole

Atverot lietotāja kontu www.rabaho.com, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies, sapratis un piekritis noteikumiem par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu.

Katrs lietotājs pats uzņemas atbildību par sava lietotājvārda un paroles konfidencialitātes aizsardzību. Lietotājs piekrīt, ka sekas, ko izraisījis pakalpojuma saņemšanas pārtraukums, ir ārpus portāla rabaho.com kontroles. Tādēļ portāls nav atbildīgs par jebkādiem datu zudumiem, kas radušies pakalpojumu sniegšanas laikā.

Lietotājs saprot un piekrīt, ka piekļuve www.rabaho.com var tikt liegta, īslaicīgi nebūt pieejama vai pārtraukta no rabaho.com neatkarīgu iemeslu dēļ.

Atbrīvojums no atbildības

Portāls rabaho.com nav atbildīgs par saturu, ko lietotājs, abonents vai neautorizēts lietotājs publicē tīmekļa vietnē www.rabaho.com.

Publicēt jebkāda veida neatbilstošu saturu, kas pārkāpj humānos, morāles, reliģiskos un ētikas principus, ir stingri aizliegts. Par jebkādu ļaunprātīgu rīcību portāls rabaho.com ziņo kompetentajām iestādēm.

Rabaho.com patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pielāgot, modificēt, dzēst vai noņemt jebkādu saturu, kas atzīts par nepiemērotu.

Rabaho.com, kā arī ar to saistītie informācijas sniedzēji un redaktori neatbild par šajā tīmekļa vietnē pieejamās informācijas neprecizitāti, neatbilstību, neoriģinalitāti vai citām nepilnībām. Tāpat tie nav atbildīgi par jebkādiem pārtraukumiem vai kavēšanos datu nosūtīšanā lietotājam. Neviens no minētajiem nav atbildīgs par šo risku rezultātā radušies prasījumiem un zaudējumiem.

Rabaho.com patur absolūtas tiesības mainīt vai apturēt jebkāda veida datu vai to daļu pārraidi. Tāpat portāls patur tiesības pilnībā apturēt vai mainīt datu pārraides ātrumu vai kādu citu funkciju. Portāls rabaho.com iepriekšminētās tiesības bez ierobežojumiem var izmantot visos biznesa segmentos.

Rabaho.com neuzņemas atbildību par materiāliem, kas pārkāpj vispārējos lietošanas noteikumus trešajām personām, bet nodrošina, ka šie materiāli tiek noņemti.

Par visiem viedokļiem, padomiem, apgalvojumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem vai citu informāciju un saturu, ko publicējušas trešās personas, ir atbildīgi minētā satura autori vai izplatītāji nevis portāls rabaho.com. Ne rabaho.com, ne kāds no trešās personas informācijas sniedzējiem nesniedz nekādas garantijas par satura precizitāti, pilnīgumu, lietderību, kā arī piemērotību pārdošanai vai kādiem citiem konkrētiem mērķiem.

Rabaho.com nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kuri lietotājam radušies, paļaujoties uz informāciju, kas iegūta ar šī portāla sistēmu starpniecību. Attiecībā uz tīmekļa vietnē rabaho.com pieejamajiem atzinumiem, padomiem, informāciju, viedokļiem un citu saturu, lietotājam pašam ir jāizvērtē to precizitāte, pilnīgums un lietderība.

Lietošanas noteikumu maiņa

Rabaho.com patur visas tiesības atcelt vai mainīt kādu no šiem lietošanas noteikumiem, ja tā uzskata par vajadzīgu. Paredzētās izmaiņas var ietvert konkrētu nodevu vai maksu ieviešanu, tāpēc lietotājiem ir ieteicams laiku pa laikam vēlreiz izlasīt lietošanas noteikumus un vienošanos par informācijas neizpaušanu, lai gūtu ieskatu par iespējamām izmaiņām.

Ja pēc izmaiņām lietošanas noteikumos lietotājs turpina izmantot attiecīgo tīmekļa vietni, tiek uzskatīts, ka lietotājs spēkā esošos lietošanas noteikumus, kā arī vienošanos par informācijas neizpaušanu ir izlasījis un tiem piekrīt.

Jebkādas izmaiņas lietošanas noteikumos vai kāda noteikuma dzēšana stājas spēkā, tiklīdz grozītie noteikumi tiek publicēti www.rabaho.com. Jebkura turpmāka šīs tīmekļa vietnes izmantošana ir uzskatāma par piekrišanu šīm izmaiņām.

Īpašumtiesības

Tīmekļa vietne rabaho.com ir privātīpašums. Jebkāda veida komunikācijai un mijiedarbībai, izmantojot šo tīmekļa vietni, jābūt saskaņā ar tās lietošanas noteikumiem. Lietotājam ir pienākums izmantot tīmekļa vietni www.rabaho.com saskaņā ar vispārējiem morāles un ētikas principiem, kā arī Horvātijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem.

Lietotājiem ar portāla rabaho.com starpniecību nav atļauts pārsūtīt jebkādu materiālu, kas ir nelikumīgs, apmelojošs, aizskarošs vai apdraudošs, piedauzīgs, vulgārs vai jebkādā veidā apdraud tiesības uz privātumu. Tāpat aizliegts pārsūtīt materiālu, kas pārkāpj kādu likumu vai veicina nelikumīgas darbības, vai satur piedāvājumus / pakalpojumus / reklāmu, par kuras izplatīšanu no portāla rabaho.com nav saņemta nepārprotama rakstiska atļauja.

Jebkura rīcība, kas ierobežo vai kavē citu lietotāju no šīs mājas lapas izmantošanas, ir stingri aizliegta. Ir aizliegts izmantot šo mājas lapu reklāmas nolūkos, kā arī jebkādu reliģiska, politiska, komerciāla vai nekomerciāla rakstura mērķu īstenošanai. Ir stingri aizliegts rabaho.com lietotājus aicināt kļūt par biedriem jebkurā citā tiešsaistes vai bezsaistes piedāvājumā/pakalpojumā, kas uzskatāms par šim portālam konkurējošu.

Lai izmantotu rabaho.com saturu, ir nepieciešams attiecīgo autortiesību turētāju un prečzīmju vai dizaina īpašumtiesību turētāju apstiprinājums. Jebkāda veida šīs tīmekļa vietnes pārpublicēšana, izplatīšana, kopēšana vai izmainīšana bez iepriekšējas rakstiskas www.rabaho.com atļaujas ir stingri aizliegta! Jebkurš šī aizlieguma pārkāpums tiks uzskatīts par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, kas var novest pie tiesvedības vai vainīgo kriminālvajāšanas. Tīmekļa vietnē rabaho.com, neskaitot to saturu, kuru aizsargā preču zīmes, autortiesības un intelektuālās tiesības, kuras attiecas uz dizainu, atrodama arī cita informācija, uz kuru attiecas citu juridisku vai fizisku personu tiesības. Saskaņā ar Horvātijas tiesību aktiem, šāda informācija ietver fotogrāfijas, audio informāciju, grafisko informāciju, tekstu, programmatūru un citu saturu. Visas autortiesības, kas saistītas ar minētā satura izvēli, publicēšanu, uzlabošanu un pārvaldību, patur rabaho.com.

www.rabaho.com satura pārpublicēšana, pārraidīšana vai piedalīšanās tā pārraidīšanā un pārdošanā, kā arī modificēšana vai jebkāda cita veida izmantošana ir aizliegta. Ir aizliegts bez iepriekšējas rakstiskas portāla atļaujas pavairot, kopēt, publicēt vai komerciālu mērķu īstenošanai izmantot no portāla lejupielādēto materiālu. Ar autortiesībām aizsargātā materiāla lejupielādēšana, izdrukāšana un saglabāšana ir atļauta tikai personīgām un privātām vajadzībām.

Lietotājam ir aizliegts izplatīt materiālu, ko aizsargā preču zīmes, autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, bez nepārprotamas atļaujas no šo tiesību turētāja. Rabaho.com pienākumos neietilpst palīdzēt noteikt, vai konkrētais materiāls ir vai nav pakļauts autortiesībām, un par zaudējumiem, kas radušies autortiesību pārkāpumu, ļaunprātīgas preču zīmju izmantošanas vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu rezultātā, atbildību nes lietotājs.

Ar katru veikto ierakstu tīmekļa vietnē www.rabaho.com lietotājs kā šī materiāla intelektuālo tiesību turētājs garantē, ka portālam tiek sniegtas neierobežotas, juridiski derīgas tiesības bez maksas izmantot, pārveidot, publicēt, pavairot, tulkot, pielāgot vai izplatīt minēto materiālu. Citiem lietotājiem piekļūt šiem materiāliem, tos apskatīt, saglabāt vai reproducēt ir atļauts tikai personīgās lietošanas nolūkos.

Rabaho.com patur tiesības, taču tā pienākumos neietilpst, uzraudzīt šīs tīmekļa vietnes saturu jebkurā brīdī, lai nodrošinātu tā atbilstību spēkā esošajiem portāla noteikumiem. Tiesības uzraudzīt attiecas arī uz šajā tīmekļa vietnē atrodamajām tērzētavām un forumiem. Rabaho.com patur tiesības bez ierobežojumiem dzēst jebkuru materiālu, kas neatbilst iepriekšminētajiem noteikumiem vai arī ir apšaubāma rakstura kāda cita iemesla dēļ.

Lietotājs saprot un piekrīt, ka visas diskusijas, atsauksmes, komentāri, privātās ziņas un cita veida saziņa portālā rabaho.com ir publiskas nevis privātas un ka portāls www.rabaho.com patur tiesības uzraudzīt lietotāju saziņu bez viņu ziņas vai atļaujas. Jebkura veida komunikācija, ko lietotājs publicē rabaho.com, netiek uzskatīta par konfidenciālu. Lietotājs piekrīt, ka, ierakstot komentāru, ziņu vai cita veida informāciju, viņš / viņa atļauj rabaho.com minēto izmantot pēc saviem ieskatiem. Pēc šādu ierakstu publicēšanas portāls rabaho.com ir tiesīgs izmantot tos mārketinga, reklāmas, pētniecības vai jebkuriem citiem likumā atļautajiem mērķiem.

Lietotājs piekrīt atbrīvot portālu rabaho.com no atbildības, kas attiecas uz visiem pieprasījumiem par izdevumu atlīdzināšanu radušos zaudējumu gadījumā. Tas attiecas arī uz tā filiālēm, atbildīgajām personām, darbiniekiem un aģentiem. Tāpat tas attiecas uz izmaksām par juridisko pārstāvību, kas lietotājam var rasties portāla rabaho.com izmantošanas rezultātā.

Strīdu risināšana

Juridiskie strīdi, kas radušies, izmantojot šo mājas lapu, tiek risināti Zagrebas tiesas jurisdikcijā un saskaņā ar Horvātijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. Izmantojot šo mājas lapu, lietotājs piekrīt un apliecina, ka jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistīta ar tiem un to izpildi, ietilpst Horvātijas Republikas tiesas jurisdikcijā.

Darījumu attiecību izbeigšana

Rabaho.com saglabā tiesības darījumu attiecības ar lietotāju pārtraukt jebkurā laikā. Tāpat tam ir tiesības nekavējoties deaktivizēt lietotāju kontus un paroles, ja viņu rīcībā konstatēti kādi pārkāpumi. Rabaho.com pilnībā saglabā tiesības nekavējoties pārtraukt darījumu attiecības ar lietotāju par iepriekš aprakstīto noteikumu neievērošanu. Pēc konta vai paroļu deaktivizēšanas lietotāja atbildība saglabājas pilnā apmērā.

Gadījumā, ja kompetentā tiesa kādu no priekšmetiem atzīst par neesošu, šī neesamība neattiecas uz citiem priekšmetiem, ko regulē šie noteikumi, un citas šo noteikumu daļas paliek spēkā. Ja kāda no iepriekšminētajām pusēm savas tiesības neizmanto, to neinterpretē kā atteikšanos no iepriekšminētā vai tā zudumu. Tāpat to neinterpretē kā citu iepriekšminēto tiesību zudumu.

Nobeiguma noteikumi

Visi iepriekš minētie vispārējie lietošanas noteikumi stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti oficiālajā tīmekļa vietnē www.rabaho.com. Lietošanas noteikumi attiecas uz visiem lietotājiem, kuri reģistrējušies vai nodibinājuši tiesiskas attiecības ar iepriekšminēto tīmekļa vietni.

Kvalitatīvas un unikālas preces par lieliskām cenām

Pierakstieties mūsu e-pasta jaunumu saņemšanai un uzziniet visu par jaunākajiem Rabaho piedāvājumiem!

icon-safe-shopping
Droša iepirkšanās

Mēs jūsu pasūtījuma apstrādē izmantojam vispārdomātākos drošības risinājumus, lai rūpētos par drošu jūsu pasūtījuma informācijas glabāšanu.

icon-shipping
Uzticama piegāde

Mēs uzņemamies atbildību par drošu produkta piegādi uz jūsu adresi labā stāvoklī.

icon-package
Piegāde 24 stundu laikā

Mēs piegādāsim pasūtītās preces pēc iespējas ātrāk no maksājuma saņemšanas.

icon-list
Augstas kvalitātes novērtējums

Produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas ļauj vienkāršu un drošu produkta lietošanu.

icon-heart
Produkta garantija

Garantijas un naudas atmaksas termiņš ir 44 dienas. Šajā laika posmā mēs atmaksāsim jūsu naudu gadījumā, ja prece neattaisnos jūsu cerības.