-

Politika ochrany súkromia

Interaktívna služba, ktorú poskytuje Net Sales Ltd (ďalej len: rabaho.com) prostreníctvom internetových stránok www.rabaho.com, ktorá je jej vlastníctvom, sa skladá z riadenia obsahom, vykonávania finančných transakcií, organizácie a sprostredkovania pri predaji ako aj poskytovaní služieb prostredníctvom internetu.

Používaním internetovej stránky www.rabaho.com sa považuje, že ste celkom oboznamení a súhlasíte s týmito uvedenými Podmienkami používania/ Podmienkami predaja / Vyhlásením o dôvernosti údajov. Ak nesúhlasíte s uvedeným a neprijímate, prosíme vás, aby ste nepoužívali túto internetovú stránku.

Podmienky používania sa vzťahujú na používanie internetových stránok www.rabaho.com užívateľmi. Každým ďalším používaním týchto internetových stránok po oboznámeni s Podmienkami používania sa považuje, že užívatelia súhlasia s týmito uvedenými podmienkami a pravidlami a súhlasia používať internetové stránky v súlade s týmito podmienkami.

Užívateľ je zodpovedný za ochranu dôvernosti hesiel, ktoré sa objavujú a vytvárajú pri používaní služieb, ktoré poskytuje rabaho.com. Taktiež, koncový užívateľ je oboznámený a súhlasí s faktom, že pri používaní internetovej siete môže niekedy prísť k technickým problémom pri fungovaní siete a to znamená prerušenie služieb. Takéto a podobn0 udalosti sú mimo možnosti kontroly portálu rabaho.com a preto rabaho.com nemôže byť zodpovedný za hocijakú stratu údajov alebo nejakú inú udalosť ku ktorej môže prísť počas poskytovania služieb zo strany portálu rabaho.com.

Užívateľ súhlasí s tým, že prístup internetovej stránke www.rabaho.com niekedy môže byť prerušený, dočasne nedostupný alebo výpnutý z dôvodu bežnej údržby stránky, ale aj z iných dôvodov, za ktoré rabaho.com nie je zodpovedný. Užívateľ alebo koncový užívateľ je každá osoba, ktorá hocijakým spôsobom bezprostredne alebo nepriamo používa alebo používala služby portálu rabaho.com.

Portál rabaho.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť hociktorý segment podnikania, vrátane a bez obmedzenia časovú dostupnosť, obsah, ako aj vybavenie potrebné pristúpiť alebo používať internetové stránky. Taktiež, rabaho.com môže prestať posielať informácie alebo časť informácií, môže zmeniť alebo zrušiť hociktorý spôsob prenosu údajov, zmeniť rýchlosť prenosu údajov, ako aj hociktorej ich inej charakteristiky.

Portál rabaho.com si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, ak to považuje za potrebné, zrušiť alebo zmeniť hociktorú z uvedených Podmienok používania internetovej stránky a / alebo Vyhlásenie o dôvernosti údajov.

Predmetové zmeny môžu medziiným zahŕňať úvod určitých náhrad alebo platieb, preto radíme užívateľom, aby si občas znovu pozorne prečítali informácie obsiahnuté v Podmienkách používania a Vyhlásení o dôvernosti údajov, aby boli informovaní o prípadných zmenách.

V prípade, že príde k zmenám Podmienok používania a / alebo Vyhlásenia o dôvernosti údajov a užívateľ pokračuje používať naše internetové stránky, považuje sa, že prijíma Podmienky používania a Vyhlásenie o dôvernosti údajov v zmenenej podobe. Každá prípadná zmena alebo vymazanie podmienok používania je platné tretím osobám hneď po uverejnení na internetových stránkach www.rabaho.com. Každé používanie, okrem oboznámenia so zmenami podmienok predmetových internetových stránok zo strany koncového užívateľa po takejto zmene bude znamenať, že užívateľ prijal tie zmeny.

Záväzok a povinnosť užívateľa je používať internetovú stránku www.rabaho.com výlučne v súlade s predpismi Chorvátskej republiky, ako aj všeobecnými morálnymi a etickými zásadami.

Užívateľ je výlučne zodpovedný za obstarávanie a údržbu svojho počítačového vybavenia, vrátane celého hardware a software, ktoré má a používa, ako aj iné vybavenie, potrebné pristúpiť a používať internetové stránky www.rabaho.com, taktiež sám znáša všetky s tým spojené náklady. Portál rabaho.com vylučuje každú zodpovednosť za hocijaké poškodenia vybavenia a iných vecí koncového užívateľa, ktoré prípadne môžu vzniknúť ako následok používania internetových stránok www.rabaho.com.

Používaním internetových stránok www.rabaho.com zo strany užívateľa sa považuje, že užívateľ súhlasí, že celá komunikácia a interakcia, ktorá sa deje prostredníctvom internetových stránok www.rabaho.com musí byť v súlade s týmito Podmienkami používania. Užívatelia nesmú prostredníctvom týchto internetových stránok uverejňovať, prenosiť alebo sprístupňovať hocijakým spôsobom žiadne materiály, ktorých obsahom sa hocijakým spôsobom porušujú práva iných, napríklad, urážlivý, hanlivý obsah, ktorý narušuje alebo ohrozuje súkromie atď., ani materiály protiprávneho obsahu a druhu. Portál rabaho.com má výhradné právo zhodnotiť či prišlo k porušeniu záväzkov zo strany užívateľov.

Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného povolenia rabaho.com zverejňovať, prenosiť alebo sprístupniť hocijakým spôsobom obsah, ktorý obsahuje inzerát, reklamu alebo ponuku hocijaktorých produktov a služieb, ako aj náboženskú, politickú a nekomerčnú promóciu, najmä nesmie lákať iných užívateľov internetových stránok www.rabaho.com stať sa užívateľmi inej služby, ktorá je priamou alebo nepriamou konkurenciou portálu rabaho.com.

Portál rabaho.com má výhradné právo samostatne zhodnotiť, či prišlo k porušeniu záväzkov zo strany užívateľov.

Všetky materiály, ktorý sa nachádzajú na internetových stránkach www.rabaho.com  sú vlastníctvom rabaho.com a ako také sú chránené zákonom, alebo sa používajú v súlade s povolením nositeľa autorských práv a nositeľa práva na odtlačkoch a / alebo dizajne, ako aj v súlade s inými potrebnými povoleniami. Portál rabaho.com je taktiež nositeľom autorských práv na celkovom ideovom obsahu internetovej stránky www.rabaho.com, ktorý je potrebný pre správne a nerušené fungovanie projektu.

Je zakázaná hocijaká distrbúcia, kopírovanie, prenos, spájanie, zverejnenie alebo hocijakým spôsobom zmena týchto internetových stránok bez písomného povolenia portálu rabaho.com. Každé porušenie spomínaného zákazu môže mať za následok porušenie autorských práv, práv odtlačku, alebo nejakého iného práva a preto môže vyvolať neželané účinky ako podanie viac druhov žáloby na súd, najmä môže priviesť k trestajúcemu prenasledovaniu.

Užívateľ nesmie meniť, zverejňovať, prenosiť, zúčastniť sa prenosu alebo predaja, uvádzať, alebo nejakým iným spôsobom využívať hociktorý obsah internetovej stránky www.rabaho.com, celkovo alebo čiastočne. Taktiež nie je dovolené kopírovať, zdieľanie, znovu prenosiť, publikovať alebo komerčne využívať prevzatý materiál.

Užívateľ môže z internetovej stránky www.rabaho.com prevziať, vypisovať a ukladať materiály chránené autorským právom len na účel svojho vlastného a osobného používania.

Uživateľ sa výslovne musí zaviazať, že na internetovej stránke www.rabaho.com nebude zdieľať, zverejňovať, alebo nejakým iným spôsobom sprístupňovať hocijaký materiál, ktorý podlieha autorskému právu, odtlačku, alebo iným právam, bez výslovného povolenia nositeľov tých práv a ako taký je výlučne zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá vznikne porušením tohto svojho záväzku. Užívateľ sa musí sám dozvedieť, či je nejaký materiál na internetovej stránkej chránený autorským právom a preto portál rabaho.com takéto informácie nemusí zverejniť.

Zverejnením materiálu zo strany užívateľa hociktorého obsahu na hociktorú časť internetových stránok www.rabaho.com, užívateľ zaručuje, že nositeľ práv týchto materiálov dal portálu rabaho.com právnoplatné, bezplatné, neobmedzené právo / licenciu používať, reprodukovať, modifikovať, prispôsobiť, zverejniť, preložiť a rozdeľovať takýto materiál. Iní užívatelia majú právo pristúpiť, pozerať, ukladať alebo reprodukovať ten materiál a len vlastne a osobne ho používať.

Uužívateľ súhlasí, že internetové stránky www.rabaho.com používa na vlastnú zodpovednosť. Portál rabaho.com ako ani tretia osoba s ním spojená nezaručujú žiadnym spôsobom, že používanie tejto internetovej stránky nebude prerušené alebo že nebude ťažkostí pri fungovaní stránky. Taktiež, portál rabaho.com nie je zodpovedný za následky, ktoré môžu vzniknúť používaním internetovej stránky, ako aj za správnosť, spoľahlivosť alebo obsah hociktorej informácie, služby alebo tovaru uverejnenej na týchto internetových stránkach.

Toto vyhlásenie o zodpovednosti sa vzťahuje na všetky prípadné škody alebo možné zranenia vyvolané hocijakou chybou, vymazaním, prerušením, počitačovým virusom, poruchou, oneskorením v prevádzke alebo prenose, zmenami alebo zneužívaním záznamov, nevhodným správaním, nedbanlivosťou, alebo nejakou inou činnosťou. Uživateľ súhlasí, že stránka rabaho.com nenesie zodpovednosť za nevhodné alebo protiprávne správanie iných užívateľov alebo tretích strán a riziko prípadných škôd znáša používateľ.

Portál rabaho.com v žiadnom prípade nie je zodpovedný za hocijakú škodu, ktorá môže vzniknúť ako následok používania, alebo neschopnosť používať internetové stránky www.rabaho.com čiastočne alebo celkovo.

Portál rabaho.com nie je zodpovedný za hocijaký obsah, ktorý užívateľ, preplatiteľ alebo neoprávnený užívateľ môže uverejniť na internetových stránkach www.rabaho.com. Každý obsah, ktorý nie je v súlade s podmienkami používania môže kedykoľvek byť odstránený alebo zmenený bez zvláštneho oznámenia alebo odôvodnenia.

Portál rabaho.com môže kedykoľvek vykonávať kontrolu obsahu na internetových stránkach www.rabaho.com, najmä interaktívnej časti, s cieľom zaistiť dodržiavanie podmienok používania, ako aj dodržiavanie pozitívnych predpisov Chorvátskej repubiky. Preto si stránka rabaho.com vyhradzuje právo odstrániť každý materiál, ktorý podľa vlastného výhradného hodnotenia zistí, že nie je v súlade s týmito uvedenými podmienkami, ako aj zrušiť heslá alebo používateľské kontá užívateľov.

Užívateľ súhlasí, že všetky interaktívne opcie a najmä komunikácia prostredníctvom súkromných správ, chatu, fóra alebo iné spôsoby posielania správ alebo vzájomnej komunikácie verejného charakteru a nemajú postavenie dôverných informácií a preto stránka rabaho.com môže dohliadať na obsah komunikácie užívateľov bez ich vedomia a zvláštneho povolenia. Pretože stránka rabaho.com záväzne nekontroluje alebo povoľuje obsah správ alebo informácií, ktoré sa môžu nachádzať na internetových stránkach www.rabaho.com, portál rabaho.com nie je zodpovedný za činnosti, ktoré vykonáva užívateľ v hociktorej časti internetových stránok www.rabaho.com, tak aj za obsah, ktorý užívateľ môže uverejniť na uvedených stránkach.

Zverejnením komentára, správ alebo iných informácií na internetových stránkach www.rabaho.com sa považuje, že užívateľ dáva právo stránke rabaho.com používať tieto komentáre, správy alebo informácie na účel promócie, reklamy, výskumu trhu, alebo iný právnoplatný účel.

Užívateľ výslovne prehlasuje, že nebude považovať za zodpovednú stránku rabaho.com, jej pobočky, zodpovedné osoby v spoločnosti, zamestnancov a agentov v prípade škody a výdavkov, vrátane aj výdavkov zastupovania, ktoré by mohli vzniknúť používaním internetových stránok www.rabaho.com zo strany užívateľov.                                                                                                             Portál rabaho.com môže kedykoľvek zrušiť pracovný pomer s hociktorým užívateľom a zrušiť jeho heslá alebo používateľské kontá. V tom prípade naďalej platia podmienky, ktoré sa vzťahujú na zodpovednosť a záväzky užívateľa. Portál rabaho.com nezaručuje správnosť, úplnosť alebo užitočnosť hociktorého obsahu na internetových stránkach www.rabaho.com, ktoré zverejnil užívateľ, tretia osoba alebo neoprávnený užívateľ.

Portál rabaho.com nie je zodpovedný za žiadnu prípadnú stratu alebo škodu, ktorá vznikla lebo sa užívateľ spoliehal na informácie, ktoré dostal na internetových stránkach www.rabaho.com.

Portál rabaho.com sa výslovne zbavuje zodpovednosti v každom zmysle za materiál na internetových stránkach tretích strán a ku ktorým by sa mohlo pristúpiť z internetovej stránky www.rabaho.com. V prípade, že užívateľ má prístup k internetovým stránkam tretích strán, robí to výlučne a len na vlastnú zodpovednosť, čo znamená každé vylúčenie zodpovednosti stránky rabaho.com.

Registráciou / vytváraním používateľského konta na internetovej stránke www.rabaho.com, považuje sa, že si užívateľ všetky Podmienky používania prečítal.  

Kvalitné a jedinečné produkty za skvelé ceny.

Prihláste sa na odber nášho newsletteru a dozviete sa všetko o najnovších ponukách na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezpečný nákup

Na spracovanie vašej objednávky používame najlepšie bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili bezpečné uloženie údajov, ktoré zadáte pri objednaní.

icon-shipping
Spoľahlivé dodanie

Sme zodpovední za bezpečnú dodávku výrobkov na vašu adresu v správnom stave.

icon-package
Dodacia lehota 24h

Objednané výrobky dodávame v čo najkratšom období, jeden deň od obdržania platby.

icon-list
Vysoké hodnotenie kvality

Produkt je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov, ktoré umožňujú jednoduché a bezpečné používanie produktu.

icon-heart
Záruka na výrobok

Záruka a lehota na vrátenie peňazí 44 dní. Počas tohto obdobia vám vrátime peniaze v prípade nespokojnosti.